Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

ΟΑΣΑ: Προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού για το «έξυπνο» εισιτήριο

Στην προμήθεια νέου εξοπλισμού του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου προχωρά ο ΟΑΣΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και τη μείωση της ταλαιπωρίας.

Συγκεκριμένα στο γενικότερο σχέδιο που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί ο ΟΑΣΑ για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους επιβάτες επέλεξε την εταιρεία KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε. ως σύμβουλο για την «Εξέταση του εύλογου κόστους του εξοπλισμού του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ)».

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αφορούν:
α) την προμήθεια και εγκατάσταση:
  • 100 Αυτόματων Μηχανημάτων Έκδοσης Καρτών (ΑΜΕΚ)
  • 12 Τερματικών Έκδοσης Καρτών (ΤΕΚ),
  • 4 κέντρων διαχείρισης (PC, εκτυπωτές, κλπ),
β) συμβουλευτική όσον αφορά το εύλογο ύψος του επιτοκίου χρηματοδότησης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ).

Συγκεκριμένα, τα θέματα που θα εξεταστούν είναι τουλάχιστον τα εξής:
  • Μελέτη των εκτιμήσεων του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, αρχικής και αναθεωρημένης εκτίμησης αναφορικά με τις προσφερόμενες τιμές για τον νέο εξοπλισμό καθώς και την εκτίμηση του κόστους δανεισμού.
  • Σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, συγκριτική ανάλυση του εξοπλισμού (τιμή μονάδας και συνολική) όπως αναφέρεται στη μελέτη εκτίμησης του ΙΦΣ με προσφορές από ανταγωνιστικές εταιρείες.
  • Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και οι βασικότεροι δείκτες αυτής για την υπό εξέταση περίοδο.
  • Το μέσο επιτόκιο δανεισμού για τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, με ή χωρίς εξασφαλίσεις.
  • Η συγκριτική παράθεση του επιτοκίου του ΙΦΣ με επιτόκια των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών.
Η Σύμβαση αφορά χρονικό διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή της, μέσα στο οποίο διάστημα ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει τα αιτούντα στοιχεία και να παραδώσει την Έκθεσή του.

Η συνολική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται σε δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (19.500,00€) πλέον ΦΠΑ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου