Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΟΣΥ: Προκήρυξε διαγωνισμό για ελαστικά - Το 40% του στόλου καθημερινά εκτός προγράμματος λόγω βλάβης

Έναν από τους πιο «ακριβούς» διαγωνισμούς έχει βγάλει στον αέρα η ΟΣΥ και αφορά την αγορά ελαστικών για τα λεωφορεία που εκτελούν καθημερινά το πρόγραμμα δρομολογίων της ΟΣΥ. 

Την ίδια στιγμή περίπου το 40% των λεωφορείων «βγαίνει» καθημερινά εκτός προγράμματος λόγω βλαβών, κάτι που οδηγεί σε μεγάλες αναμονές επιβατών στις στάσεις.

Σε αρκετά δρομολόγια η τηλεματική προβλέπει δρομολόγια μέχρι και κάθε 50 λεπτά κυρίως σε δρομολόγια κορμούς. 

Αυτό δυσχεράνει σε πολλές περιπτώσεις και την είσοδο από την μπροστινή πόρτα καθώς στην στάση περιμένουν δεκάδες άτομα και λόγω της αναμονής δεν διαθέτουν υπομονή με αποτέλεσμα να αντιπαρατίθεται συχνά με τους οδηγούς.

Αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να μην υλοποιούν την σχετική απόφαση της διοίκησης παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν ακόμα και κλήσεις για απολογία μετά από καταγγελίες από επιβάτες.

Το μέτρο της εισόδου από την πρώτη πόρτα εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο του 2018, ενώ άλλες παρόμοιες απόπειρες στο παρελθόν είχαν αποτύχει. 

Αν και η πλειοψηφία των οδηγών σήμερα φαίνεται να τηρεί το μέτρο, δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης όταν επιβάτες θέλουν να εισέλθουν από τις πίσω πόρτες του λεωφορείου.

Ο Διαγωνισμός για τα ελαστικά 
Η εταιρεία προκήρυξε Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων της με τύπους ελαστικών 275/70 R 22.5 , 315/60 R 22.5 και 385/55 R 22,5 για χρονικό διάστημα 2 ετών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.650.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (1.400.000 ευρώ για τα 7.000 ελαστικά επίσωτρα 275/70R 22.5, 100.000 ευρώ για τα 250 ελαστικά επίσωτρα 315/60R 22.5 και 150.000 ευρώ για τα 500 ελαστικά επίσωτρα 385/55R 22,5).

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). Το συγκεκριμένο δικαίωμα ασκείται εφόσον το κατακυρωθέν ποσό δεν ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες από τις τρεις κατηγορίες ελαστικών επισώτρων αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων αυτών

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά είδος.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά για την κάθε κατηγορία έτσι όπως θα προκύπτει από την υποβολή της στο ΕΣΗΔΗΣ.

Επιπλέον, για την ανάθεση της σύμβασης, θα χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με βάση την τιμή, για έκαστο είδος.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται στα δύο (2) έτη ενώ η λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 03/05/2019 και ώρα 14.00 μ.μ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου