Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Έκτακτη επιχορήγηση 23 εκ. €, για την κάλυψη διαφυγόντων εσόδων σε ΟΣΥ & ΣΤΑΣΥ, λόγω κορωνοϊού

Με δύο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη διαύγεια το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών εγκρίνει έκτακτη επιχορήγηση στις εταιρίες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ ύψους 23.125.160 € λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία (covid-19)

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ε.Φ. 1039-202-0000000 και Α.Λ.Ε. 2310802063 για την ΟΣΥ και Ε.Φ. 1039-202-0000000 και Α.Λ.Ε. 2310802062 για την ΣΤΑΣΥ αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει το έγγραφο για την ΣΤΑΣΥ : «κρίνεται αναγκαία η καταβολή του ποσού, ύψους 13.586.965,20 € στη θυγατρική εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.)» του “ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.”, λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία (covid-19) και 2. το εν λόγω ποσό έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 2/19201/12-06-2020 του Υφυπουργού Οικονομικών,

Αποφασίζουμε: 
Εγκρίνουμε την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στη θυγατρική εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.)» του “ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.”, ποσού, ύψους δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών 13.586.965,20 €, λόγω της πανδημίας (covid-19).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ε.Φ. 1039-202-0000000 και Α.Λ.Ε. 2310802062».

Αντίστοιχα για την ΟΣΥ : «κρίνεται αναγκαία η καταβολή του ποσού, ύψους 9.538.195,50 € στη θυγατρική εταιρεία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)» του “ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.”, λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία (covid-19) και 2. το εν λόγω ποσό έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 2/19201/12-06-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών,

Αποφασίζουμε: 
Εγκρίνουμε την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στη θυγατρική εταιρεία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.)» του “ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.”, ποσού, ύψους εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών 9.538.195,50 €, λόγω της πανδημίας (covid-19).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ε.Φ. 1039-202-0000000 και Α.Λ.Ε. 2310802063». 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου