Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Επιστρέφουν στο Μετρό 39 υπάλληλοι που μετατάχθηκαν το 2011

Επιστρέφουν στη ΣΤΑ.ΣΥ. (Σταθερές Συγκοινωνίες) 39 υπάλληλοι που μετατάχθηκαν το 2011 από τον πρώην ΗΣΑΠ σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. 

Η επαναφορά των υπαλλήλων αυτών κρίθηκε αναγκαία για την ενίσχυση του προσωπικού της εταιρείας λειτουργίας του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ, καθώς είναι οι πλέον κατάλληλοι να προσφέρουν αμέσως τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαιτούνται, λόγω της προϋπηρεσίας και της εμπειρίας του σε εργασίες λειτουργίας μέσων σταθερής τροχιάς.

Οι επανερχόμενοι υπηρετούν σήμερα στα υπουργεία Πολιτισμού, Υποδομών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

Την επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ. των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ειδικότερα με την ΚΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την επαναφορά των υπαλλήλων του πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε. (μετέπειτα ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), οι οποίο μεταφέρθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό Α’ φάσης προς άλλους φορείς του Δημοσίου, με βάση το ν. 3920/2011

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από σήμερα, αίτηση για την επαναφορά τους στην ΣΤΑΣΥ, καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά - δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούν, με κοινοποίηση υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία της ΣΤΑΣΥ.

Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τις συνθήκες και το εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει στην ΣΤΑΣΥ, παραιτούμενοι ταυτοχρόνως του δικαιώματος κάθε διεκδίκησης ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης φύσης αξίωσης εξ αιτίας και επ’ αφορμή της αρχικής μεταφοράς τους, δυνάμει του ν. 3920/2011, και της εν συνεχεία επανόδου τους στην ΣΤΑΣΥ,.

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων, εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να συγκεντρώσουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις, συνοδευόμενες από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις και να τις διαβιβάσουν στην ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., αφού ελέγξει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και σύμφωνα με το Καταστατικό και τον ισχύοντα Κανονισμό της Εταιρείας, εάν οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις επαναφοράς τους στη ΣΤΑΣΥ Α. Ε. και σε ποια από τις προβλεπόμενες θέσεις, δύνανται να τοποθετηθούν ή να ενταχθούν, υποχρεούται να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη. 

Η ως άνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. συνοδευόμενη από την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση καθώς και το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη,, Κοινή Υπουργική Απόφαση επαναφοράς των υπαλλήλων στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου