Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Όμιλος Ο.Α.Σ.Α.: Μείωση κύκλου εργασιών 9,43% και ζημίες προ φόρων 84,89 εκατ. ευρώ το 2016

Με μειωμένο κύκλο εργασιών "έκλεισε" το 2016 ο ΟΑΣΑ κατά 9,43% αλλά και με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεματικής που ωφέλησε ιδιαίτερα τις αστικές συγκοινωνίες. Ως το τέλος του 2018, θα ολοκληρωθεί και το σύστημα αυτόματης συλλογής κομίστρου σύμφωνα με την εταιρία.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΑΣΑ διαμορφώθηκε στη χρήση 2016 στα 182.451.632 ευρώ, έναντι 201.456.033 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,43%. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 84.887.742 ευρώ έναντι 105.724.282 ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τέλος η καθαρή θέση του ομίλου για το 2016 διαμορφώθηκε στα 1.051.252.996 ευρώ από 1.029.887.687 ευρώ κατά τη χρήση 2015.

Η Εταιρεία 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στη χρήση 2016 στα 4.460.898 ευρώ, έναντι 5.005.812 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,89%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 685.040 ευρώ έναντι ζημίας 31.169 ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η καθαρή θέση της εταιρείας για το 2016 διαμορφώθηκε στα 1.008.349.546 ευρώ από 1.007.718.687 ευρώ κατά τη χρήση 2015.

Στόχοι - Προοπτικές 
Οι στόχοι και οι προοπτικές του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. έως τη θέση σε εφαρμογή του Ν.3920/2011 καθορίζονταν από το Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2008-2013 και βασίζονταν στο όραμα για τη Δημιουργία Συστήματος πράσινων αστικών συγκοινωνιών στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας που θα παρείχε, χωρίς διακρίσεις σε όλους τους αποδέκτες των υπηρεσιών, ασφαλείς, υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους υπηρεσίες δημόσιας επιβατικής μεταφοράς.

Ήδη, όπως και εισαγωγικά τονίσθηκε, οι στόχοι του Νόμου 3920/2011 ήταν η εξυγίανση και αναδιοργάνωση των Εταιρειών Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Α.Μ.Ε.Λ., Η.Σ.Α.Π. και ΤΡΑΜ, η λειτουργία τους κάτω από το πλαίσιο δύο νέων Εταιρειών, των ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (για Η.Σ.Α.Π., ΤΡΑΜ, Α.Μ.Ε.Λ.) και Ο.ΣΥ. Α.Ε. (για Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π.), η συγκεκριμενοποίηση των αρμοδιοτήτων του Ο.Α.Σ.Α. και ο προσδιορισμός των σχέσεων με τις παραπάνω Εταιρείες. Απώτερος στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών στην Αττική.

Τον Οκτώβριο του 2015 ψηφίστηκε ο Ν. 4337/17.10.2015 (τεύχος Α’ - αριθμ. φύλλου 129) με τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται η σύσταση Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης των Αστικών Συγκοινωνιών (Όμιλος Ο.Α.Σ.Α) με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Ι του Νόμου.

Το Μάιο του 2016 ψηφίστηκε ο Ν.4389/27.5.2016 (τεύχος Α΄- αρ. φύλλου 94) όπου με το άρθρο 197 συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών» (ΕΔΗΣ) της οποίας σκοπός είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις. Την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., οι μετοχές των δημοσίων επιχειρήσεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Δ΄ του νόμου, μεταξύ άλλων : 1. ΟΑΣΑ, 2. ΟΣΥ ΑΕ, 3. ΣΤΑΣΥ ΑΕ, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΔΗΣ. Το άρθρο 81 του Ν.4472/19.05.2017 (Τεύχος Α’ αρ. φύλλου 74) τροποποίησε το άρθρο 197 του Ν. 4389/2016 αντικαθιστώντας το Παράρτημα Δ΄ ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ): 1. ΟΑΣΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές του (ΟΣΥ Α.Ε.- ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3920/2011 που αφορούν τις διεταιρικές σχέσεις των ΟΑΣΑ Α.Ε., ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»

Ο ΟΑΣΑ έθεσε ως όραμά του το 2016 τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, την οικονομική βιωσιμότητα του Ομίλου καθώς και τη θετική συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πρωτεύουσας. 

Κατά τη χρήση του 2016 ο ΟΑΣΑ συνέχισε να εστιάζει στην αναδιοργάνωση του δικτύου των επιφανειακών μέσων, στην αύξηση της διαλειτουργικότητας με τα μέσα της δημοτικής συγκοινωνίας και στην υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Ο ΟΑΣΑ συνέχισε να επενδύει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό υλοποιώντας δύο μεγάλα έργα, αυτό της Τηλεματικής και του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου. Το έργο της Τηλεματικής τέθηκε σε λειτουργία το Μάρτιο του 2016 ενώ το έργο του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως το τέλος του 2018.

Με τη θέση σε εφαρμογή της τηλεματικής για τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ, διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επιβατών για την εκτέλεση των δρομολογίων, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται νέες δυνατότητες για την καλύτερη διαχείριση και το συντονισμό του στόλου και την εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου.

Με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των νέου τύπου καρτών στα πλαίσια του έργου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, θα αναβαθμιστούν και θα εκσυγχρονιστούν οι παρεχόμενες προς το επιβατικό κοινό υπηρεσίες, ενώ θα ελεγχθεί το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής. 

Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα δοθεί η δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό δεδομένων για το συγκοινωνιακό έργο και να εφαρμόσει μια αναλογική τιμολογιακή πολιτική.

Εργασιακά θέματα 
Η εταιρεία στις 27/4/2017 συμφώνησε με τους εργαζόμενους σε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που λήγει 31/12/2018.

Αριθμός προσωπικού 
Στον Όμιλο στις 31/12/2016 εργάζονταν 7.896 άτομα έναντι 7.921 στις 31/12/2015. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου