Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου - Τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος

Το ΑΣΣΚ παρουσιάζεται σχηματικά στο διάγραμμα οντοτήτων που ακολουθεί.

Οι κύριες συνιστώσες του περιλαμβάνουν αφενός τερματικό εξοπλισμό (μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων κομίστρου, φορητά τερματικά πώλησης – POS, εξοπλισμό έκδοσης προσωπικών καρτών και πώλησης/ επαναφόρτισης καρτών με χειριστή, πύλες εισόδου/ εξόδου σταθμών, επικυρωτικές συσκευές οχημάτων, φορητές συσκευές ελέγχου, κ.ά.), αφετέρου Κέντρα Διαχείρισης, τα οποία διαθέτουν μηχανισμούς συγκέντρωσης πληροφορίας και ελέγχου της ασφαλείας των τερματικών συσκευών και των συναλλαγών.

Σχεδιάγραμμα 1 Αρχιτεκτονική Συστήματος

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα κέντρα διαχείρισης του ΑΣΣΚ είναι:

i. Κέντρο Διαχείρισης ΟΑΣΑ (ΚΔ-ΟΑΣΑ):
Αποτελεί τον πυρήνα του ΑΣΣΚ, επιβλέπει την λειτουργία του Συστήματος και αποτελεί το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης και συσχέτισης του συνόλου των παραγόμενων πληροφοριών από το σύνολο των φορέων.

Ορίζει τις παραμέτρους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων κομίστρου και τις αποστέλλει στα Κέντρα Διαχείρισης Φορέα, ορίζει και επιβλέπει την πολιτική ασφαλείας, και αναλύει την κατανομή των εσόδων μεταξύ των Εταιρειών που συμμετέχουν στο ΑΣΣΚ. Στο ΚΔ-ΟΑΣΑ θα συνδέονται το σύνολο των Κέντρων όλων των ΜΜΜ. Επίσης διαχειρίζεται τις συσκευές POS και τις διαδικασίες ελέγχου κομίστρου.

ii. Κέντρα Διαχείρισης Φορέα (ΚΔΦ): 
Είναι συμπληρωματικά υποσυστήματα του ΚΔ-ΟΑΣΑ. Συλλέγουν τα στοιχεία συναλλαγών κάθε τερματικής συσκευής που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους. 

 Αναμεταδίδουν στο ΚΔ-ΟΑΣΑ το σύνολο των στοιχείων πωλήσεων, επικυρώσεων, ελέγχων και σημαντικών γεγονότων λειτουργίας του εξοπλισμού, ενώ παράλληλα δέχονται από το ΚΔ-ΟΑΣΑ και αναμεταδίδουν στις τερματικές συσκευές τις λειτουργικές παραμέτρους του συστήματος. 

Επίσης είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης των τερματικών συσκευών.

iii. Κέντρα Διαχείρισης Αμαξοστασίου (ΚΔΑ – οδικά μέσα): 
Συγκεντρώνουν στη λήξη της βάρδιας ασύρματα τα δεδομένα που καταγράφηκαν στα λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ κατά τη διάρκεια αυτής. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμεταδίδονται προς τα αντίστοιχα ΚΔΦ.

iv. Κέντρα Διαχείρισης Σταθμού (ΚΔΣ – σιδηροδρομικά μέσα): 
Παρακολουθούν τις τερματικές συσκευές που είναι εγκατεστημένες εντός των σταθμών. 

Συγκεντρώνουν το σύνολο των πληροφοριών πωλήσεων, επικυρώσεων, κατάστασης τερματικών, κ.λπ. και τις μεταβιβάζουν προς τα ΚΔΦ από τα οποία λαμβάνουν και διαβιβάζουν στα τερματικά τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος.

Δείτε σχηματικά τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου ΑΣΣΚ:0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER