Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο τύπου ΟΑΣΘ: Ο λαϊκισμός, δεν θα νικήσει την νομιμότητα

Τον τελευταίο καιρό επιχειρείται με συνεχή δημοσιεύματα, ανακοινώσεις και συνεντεύξεις αιρετών και μη προσώπων μια αήθης επίθεση με οξύτατους και προσβλητικούς ισχυρισμούς σε βάρος του Ο.Α.Σ.Θ., της Διοίκησης και των εργαζομένων του, με σκοπό τη διαστρέβλωση των όρων της συμφωνίας μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ.. 

Τα δημοσιεύματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε σχέση με τον Ο.Α.Σ.Θ., ο οποίος λειτουργεί επί πολλές δεκαετίες υπό καθεστώς ελέγχου και διαφάνειας και εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) συστάθηκε με το Ν.Δ. 3721/03.08.1957 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα αλλά και αντίστοιχη υποχρέωση εξυπηρέτησης των συγκοινωνιακών αναγκών της αστικής περιοχής της πόλεως Θεσσαλονίκης και των προαστίων αυτής. 

Οι όροι λειτουργίας του και εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου δεν καθορίζονται από την κοινή νομοθεσία, αλλά βάσει σύμβασης ανάθεσης, εκτέλεσης και εκμετάλλευσης αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ορισμένης διάρκειας (οικονομική συμφωνία), που έχει συνάψει ο Ο.Α.Σ.Θ. με το Ελληνικό Δημόσιο. Ο Ο.Α.Σ.Θ. διαχρονικά αντιμετωπίζεται από τη Διοίκηση ως Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο δεν υπάγεται στην έννοια του δημοσίου τομέα, δεδομένου ότι δεν επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Είναι αληθές, ότι ο Οργανισμός λαμβάνει κατ’ έτος, σ’ εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου, αντισταθμιστική καταβολή στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. 

Η αντισταθμιστική αυτή καταβολή συνιστά συμβατική υποχρέωση με αντίστοιχο αντίβαρο από την πλευρά του Ο.Α.Σ.Θ., και πιο συγκεκριμένα ως αντιστάθμισμα της επιβαλλόμενης μείωσης εσόδων του που θα οδηγούσε σε έλλειμμα έναντι των συμβατικών οριζομένων δαπανών του.

Ο Ο.Α.Σ.Θ. δεν ανήκει στους φορείς ή τις επιχειρήσεις του δημοσίου, καθώς ουδέποτε ανήκε στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ούτε είναι εταιρία στην οποία το δημόσιο ήταν πλειοψηφών μέτοχος και ασκούσε τη διοίκηση και επίσης το προσωπικό του δεν είναι προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το δημόσιο δεν έχει αρμοδιότητα στην πρόσληψή του.

Προμήθειες - Διαγωνισμοί 
Σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, κεφάλαιο Α, υπό στοιχ. 4γ. της από 30.04.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ο.Α.Σ.Θ. και Ελληνικού Δημοσίου (Ν. 2898/2001): «οι ετήσιες προμήθειες του Ο.Α.Σ.Θ., εξαιρουμένων των αναφερόμενων στο κεφάλαιο Β΄ του παρόντος άρθρου, πραγματοποιούνται με διαδικασίες και όρους, που καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ή με κανονισμό προμηθειών, που το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. θα καθορίσει με απόφασή του», ενώ το κεφάλαιο Β’ του ιδίου άρθρου αναφέρεται στις δαπάνες καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών, όπου υπό το στοιχ. 4 αναφέρεται ότι: 

«Οι ετήσιες προμήθειες του Ο.Α.Σ.Θ. σε καύσιμα, λιπαντικά και ελαστικά, καθώς και οι εργασίες αναγόμωσης ελαστικών, γίνονται με δημόσιους διαγωνισμούς, από τους οποίους αποδεικνύονται οι αντίστοιχες δαπάνες». 

Στην παραπάνω κατηγορία των δημόσιων διαγωνισμών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών Ο.Α.Σ.Θ. συμπεριλαμβάνονται και οι ετήσιες προμήθειες λεωφορείων. 

Όλες οι άλλες προμήθειες υλικών, εκτελέσεις έργων και παροχής υπηρεσιών, πλην αυτών που αφορούν οι εξαιρέσεις του κεφαλαίου Β’ του άρθρου τέταρτου του Ν. 2898/2001 και πλην των ετήσιων προμηθειών λεωφορείων, διέπονται από τον Κανονισμό Προμηθειώντου Ο.Α.Σ.Θ..

Σύμφωνα με την από 12.12.2016, υπό την ένδειξη «Βαθμός Ασφαλείας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», Έκθεση του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου που διενήργησε τον έλεγχο στη διαχείριση και λειτουργία του Ο.Α.Σ.Θ. στις οικονομικές χρήσεις των ετών 2011 έως 2015 και σε συγκεκριμένα πεδία για το έτος 2016, την οποία μέχρι και σήμερα επισήμως το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. δεν έχει αποστείλει στον Οργανισμό μας, παρά το γεγονός ότι τμήματα αυτής φιγουράρουν στο ίντερνετ και στο αριθμ. φύλλου 1228/12.01.2016 της Εφημερίδας των Συντακτών, για όλους τους δειγματοληπτικά ελεγχόμενους διαγωνισμούς διαπιστώθηκε η τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Θ.. 

Η αξιολογική κρίση των επιθεωρητών - ελεγκτών ότι σε ορισμένες συμβάσεις (και όχι κατά βάση όπως αβάσιμα αναφέρεται στο δημοσίευμα της ως άνω εφημερίδας στη σελίδα 19 αυτής) που διενεργήθηκαν με απευθείας ανάθεση, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Θ., θα μπορούσε να δρομολογηθεί άλλο είδος διαγωνισμού ή ότι θα μπορούσε να γίνει διαγωνιστική διαδικασία ουδεμία επιρροή ασκεί, δεδομένου μάλιστα ότι δεν προβαίνουν σε διάγνωση τυχόν κακοδιαχείρισης, αλλά μόνο σε υποβολή προτάσεων.

Όσον αφορά δε στην αναφορά στο δημοσίευμα ότι ακόμη και για τις περιπτώσεις που ο Ο.Α.Σ.Θ. προσέφυγε στη διαδικασία δημοσίου διαγωνισμού, έχει δήθεν «καταφύγει στη χρονική παράταση της αρχικής σύμβασης αποφεύγοντας μία εκ νέου διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού (π.χ. υπ΄ αριθμ. 838/5.12.2008 σύμβαση)» ενημερώνουμε τον συντάκτη αυτού, ο οποίος προηγουμένως δεν ζήτησε τη γνώμη του Οργανισμού μας, όπως επιβάλλεται από τους κανόνες δεοντολογίας, ότι σύμφωνα με τις Τελικές Ρυθμίσεις (Κεφάλαιο Γ΄) του Κανονισμού Προμηθειών του Οργανισμού, στην παράγραφο με τίτλο «Επέκταση Συμβάσεων» το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ. δύναται να εγκρίνει την επέκταση της σύμβασης έως και το 100% του αντικειμένου αυτής, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος, όταν πρόκειται να καλυφθούν επείγουσες, έκτακτες ή απολύτως εξειδικευμένες ανάγκες του Οργανισμού (πράγμα το οποίο αναφέρουν και οι επιθεωρητές - ελεγκτές στην έκθεσή τους), όπως έγινε εν προκειμένω στην παραπάνω σύμβαση για τρεις μόνο μήνες και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης νέου εργολάβου λόγω επανάληψης του διαγωνισμού.

Καύσιμα 
Εξάλλου, ο Ο.Α.Σ.Θ. από την 18.06.2007 έχει υπογράψει σύμβαση με την «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» και την «EUROMAT», η οποία αφορά στην ηλεκτρονική διάθεση καυσίμων σε όλα τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Οργανισμού (επιβατικά, φορτηγά και σε ένα ειδικά διασκευασμένο λεωφορείο για τη μετακίνηση των Α.με.Α.) και όχι των λεωφορείων του, η προμήθεια των οποίων (λεωφορείων) σε καύσιμα γίνεται μόνο με διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Οικονομικής Συμφωνίας (Ν. 2898/2001) και τον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Θ., ο δε ανεφοδιασμός των οποίων γίνεται από ειδικές εγκαταστάσεις εντός των Αμαξοστασίων του Οργανισμού μας για τις οποίες ο Ο.Α.Σ.Θ. έχει άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμου. 

Για το λόγο αυτό η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στις Γενικές Δαπάνες και όχι στις μεταβλητές δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών προμήθειας των καυσίμων κίνησης των λεωφορείων του Οργανισμού μας, για τις οποίες ουδεμία παρατήρηση υπάρχει στην έκθεση των επιθεωρητών - ελεγκτών.

Κατά συνέπεια δεν κατανοούμε πως «μαγειρεύουμε τα δελτία καυσίμων των λεωφορείων ώστε να ανεφοδιάζονται οι τσέπες κάποιων», εκτός εάν ο συντάκτης του δημοσιεύματος κρατά στα χέρια του άλλη έκθεση ή γνωρίζει περισσότερα για το δήθεν «μεγάλο φαγοπότι» και το δήθεν «σκάνδαλο πολλών λίτρων» !!!!!.

Όλα τα ανωτέρω υπηρεσιακά αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με ειδικό ηλεκτρονικό κύκλωμα (τσιπ). Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές - ελεγκτές «υπήρξε συμφωνία των αναφερόμενων ποσών των παραστατικών, με τη λογιστική εγγραφή του εκάστου λογαριασμού», όπως ρητά αναγράφεται στη σελίδα 116 της εκθέσεως, ενώ διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα οχήματα υπήρξε διαφοροποίηση στην καταγραφή της ένδειξης του οδομετρητή μεταξύ των χειρόγραφων αιτήσεων εφοδιασμού και της ηλεκτρονικής ένδειξης από την «EUROMAT». 

Η ανωτέρω διαφοροποίηση ουδόλως επηρεάζει τον εύρυθμο και διαφανή εφοδιασμό με καύσιμα των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού μας.

Ενημερώνουμε, επίσης, τον συντάκτη του δημοσιεύματος ότι το συνολικό κόστος της δαπάνης αυτής των καυσίμων όλων των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού μας ανέρχεται σε 90.434,82 ευρώ για ολόκληρο το επίδικο έτος 2012, όπου διαπιστώνεται μόνο σε επτά (7) παραστατικά, συνολικού ύψους 428,08 ευρώ, η ανακολουθία της ένδειξης του οδομετρητή.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι όλα τα δημοσιεύματα, όπως και το ανωτέρω, έχουν ως μοναδικό σκοπό να προσβάλλουν κατάφωρα τη φήμη του Οργανισμού και να επηρεάσουν άμεσα την επιχειρηματική του δράση, σπιλώνοντας την εικόνα του στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης και γι΄ αυτό ο Ο.Α.Σ.Θ. επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η αλήθεια0 comments:

Δημοσίευση σχολίου