Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

Στα 115,7 εκατ. ευρώ οι ζημιές του ΟΑΣΑ το 2015

Με σημαντική πτώση εσόδων και έκρηξη ζημιών έκλεισε το 2015 για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου που ελέγχει τις ΣΤΑ.ΣΥ. και Ο.ΣΥ. περιορίστηκε πέρυσι σε 201 εκατ. από 247,5 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ οι ζημιές μετά φόρων αυξήθηκαν στα 115,7 εκατ. από 78,4 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συσσωρευμένες ζημιές του ομίλου ΟΑΣΑ ανέρχονταν στα τέλη Δεκεμβρίου 2015 σε 1,38 δισ. ευρώ.

Οι ορκωτοί ελεγκτές (Grant Thornton) υπογράφουν «με επιφύλαξη» τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΟΑΣΑ.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν πως, «δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων και την εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου ποσού ευρώ 857 εκατ.

Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις πιθανές επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και στα ίδια κεφάλαια».

Επιπλέον, «δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν για την θυγατρική εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 54.838 χιλ. περίπου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων».

Τέλος, «κατά της θυγατρικής εταιρίας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έχουν ασκηθεί αγωγές για διεκδικήσεις τρίτων σημαντικού ύψους.

Η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού 7,5 εκατ. ευρώ περίπου για ορισμένες υποθέσεις, ενώ για τις λοιπές υποθέσεις αγωγών, επειδή η τελική έκβαση τους δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, δεν έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις». 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου