Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

Δικαστική απόφαση - Βόμβα: Παράνομες οι μειώσεις μισθών στις ΔΕΚΟ και η ένταξη τους στο ενιαίο!!! (Ολόκληρη η απόφαση)


Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και η ένταξή τους στο ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο είναι παράνομες και αντισυνταγματικές, λέει το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, στην υπ' αριθμόν 259/2013 απόφασή του. Αφορμή προσφυγή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΑΒ κατά της ένταξής τους στο ενιαίο μισθολόγιο.

Το Δικαστήριο, μέχρι την απόφαση επί της τακτικής αγωγής, διατάζει την ΕΑΒ να βγάλει τους υπαλλήλους από το ενιαίο μισθολόγιο και να τους καταβάλλει τους μισθούς τους έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί, πριν από την ένταξή τους στο σύστημα, δηλαδή την 31η.12.2012.

«Η ως άνω μείωση αντίκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς καταργούνται οι ισχύουσες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις... παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας και η αρχή της αναλογικότητας με την ισοπεδωτική εξομοίωση των όρων εργασίας των εργαζομένων στην... με εκείνους που ισχύουν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, χωρίς μάλιστα να συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος», υπογραμμίζει.

Αυτό αναφέρει το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι η εκ μέρους της ΕΑΒ ένταξη των υπαλλήλων της «στο ενιαίο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα είναι μη νόμιμη διότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας της, αφενός μεν η καθ' ης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής της στις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος, αφετέρου η ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο είναι αντισυνταγματική».

Όπως αναφέρει το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, επειδή κύριο κριτήριο διάρθρωσης της εργασίας και της οργάνωσης της ΕΑΒ αποτελεί η τεχνική ειδικότητα κάθε εργαζομένου σε αυτήν, για αυτό το λόγο είναι αποσυνδεδεμένοι από την εκπαιδευτική βαθμίδα, «καθώς στην καθ' ης εξαρχής επιλέγονταν και προσλαμβάνονταν ως εργαζόμενοι τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Εκείνο που αποτελούσε και αποτελεί βασικό κριτήριο, όχι μόνο αρχικής επιλογής, αλλά και μετέπειτα εξέλιξης, μισθολογικής και βαθμολογικής, ήταν και είναι η προϋπηρεσία και η αποκτηθείσα ειδίκευση σε τεχνική κατάρτιση σε συγκεκριμένα καθήκοντα».

Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στην ΕΑΒ, υπογραμμίζει το Δικαστήριο, «ενός συστήματος, δηλαδή, με παντελώς διαφορετική φιλοσοφία, λογική και στόχευση, αντιμετωπίζει την καθ' ης ως μια “τυπική” δημόσια υπηρεσία, ενώ πρόκειται για πρωτοπόρο επιχείρηση τεχνολογίας αιχμής με μοναδικό έργο και προσωπικό υψηλής ειδίκευσης.

»Με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται κατάφωτα η αρχή της ισότητας, ιδωμένη τόσο όσον αφορά τη σχέση της καθ' ης επιχείρησης με τον υπόλοιπο στενό δημόσιο τομέα και τις άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και όσον αφορά την μεταχείριση των εργαζομένων της καθ' ης, αντιστρέφοντας την ιεράρχηση των προσόντων των εργαζομένων στην τελευταία αναφορικά με την μισθολογική τους εξέλιξη».

Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τα επιδόματα που δίνονταν μέσα από τις επιχειρησιακές συμβάσεις, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών είναι ξεκάθαρο: «Το κριτήριο της ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ), ενός δηλαδή καθαρά απρόσωπου και τυπικού προσόντος, το οποίο τίθεται ως σημείο αναφοράς στο ενιαίο μισθολόγιο, είναι παντελώς ακατάλληλο για τη “βαθμομισθολογική” εξέλιξη του προσωπικού» της ΕΑΒ. «Περαιτέρω δε, καταργούνται και επιπρόσθετα επιδόματα που είχαν θεσμοθετηθεί με συλλογικές συμβάσεις εργασίας σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των εργαζομένων στην καθ' ης αναλόγων πιστοποιήσεων, απαραίτητων για την ίδια τη λειτουργία και έγκαιρη ορθή εκτέλεση των συμβάσεων» που αναλαμβάνει η επιχείρηση.

Δείτε όλη την απόφαση:


ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER