Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΟΑΣΑ ελέγχει τις δαπάνες αποκατάστασης του εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου

Στον έλεγχο των δαπανών που έγιναν το 2017 και το 2018 για να αποκατασταθούν οι βλάβες στο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου προχωρά η διοίκηση του ΟΑΣΑ με στόχο να διαπιστώσει κατά πόσο η σύμβαση που έχει υπογραφεί τηρείται χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς απώλειες για τις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών.

Ειδικότερα ο ΟΑΣΑ αναθέτει στην εταιρεία Βουλόγκας Α. & Κράτσας Β. Ο.E. τις «υπηρεσίες τεκμηρίωσης των εύλογων δαπανών αποκατάστασης του εξοπλισμού για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών της περιόδου λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης ΑΣΣΚ».

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης των εύλογων δαπανών αποκατάστασης του εξοπλισμού για τις περιπτώσεις υλικών ζημιών της περιόδου λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης ΑΣΣΚ, και ειδικότερα:

α) Θα μελετήσει τον πίνακα κόστους κεφαλαιακής δαπάνης ανά μονάδα εξοπλισμού που ισχύει στο πλαίσιο της Σύμβασης Σύμπραξης.

β) Θα μελετήσει τα τεχνικά φυλλάδια των προμηθευτών των επιμέρους εξαρτημάτων του εξοπλισμού.

γ) Θα ταυτοποιήσει / αντιστοιχίσει τα επιμέρους κονδύλια - απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στους γενικούς πίνακες ζημιών για τα έτη 2017 και 2018 με εξαρτήματα του εξοπλισμού ΑΣΣΚ.

δ) Θα διενεργήσει έρευνα αγοράς για την εκτίμηση του κόστους και θα δημιουργήσει έκθεση με τους πίνακες εύλογων δαπανών αποκατάστασης των επιμέρους εξαρτημάτων του εξοπλισμού για τα έτη 2017 και 2018 με στοιχεία που θα περιλαμβάνουν την τιμή προμήθειας, τα κόστη κινητοποίησης (μετάβαση του συνεργείου, επί παραδείγματι) και λοιπά κόστη (όπως μεταφορικά).

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 31/12/2019.

Η συνολική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται σε 19.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΟΑΣΑ Α.Ε., έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας, και ενδεικτικά:
  • Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος,
  • Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας Σύμβασης,
  • Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών κλπ) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσης ή εξ αφορμής αυτών.
Κατά την παροχή των υπηρεσιών του ο Ανάδοχος θα έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις:
  • Να συνεργάζεται ομαλά με τον Ο.Α.Σ.Α. και τις Υπηρεσίες του, έτσι ώστε οι ανατιθέμενες υπηρεσίες να εκτελεσθούν με τον καλύτερο και προσήκοντα τρόπο.
  • Να παρέχει έγγραφα οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών του και όποτε αυτό ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α.
  • Να γνωστοποιεί άμεσα και έγκαιρα στον Ο.Α.Σ.Α. κάθε απόκλιση από τις προδιαγραφές των ανατιθεμένων υπηρεσιών και γενικά κάθε δυσλειτουργία για την παροχή αυτών η οποία προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και μαζί να προτείνει λύση του προβλήματος και την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του.

Αντίστοιχα ο Ο.Α.Σ.Α. έχει τα εξής δικαιώματα αλλά συγχρόνως και υποχρεώσεις:
  • Να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης προς τον Ανάδοχο για την απρόσκοπτη και επιτυχή παροχή των υπηρεσιών.
  • Να λαμβάνει τα κατά την κρίση του ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων παροχής των υπηρεσιών που υποδεικνύει εγγράφως ο Ανάδοχος.
  • Να υποβάλλει στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις του σε σχέση με τον τρόπο παροχής των ανατιθεμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις, σε περίπτωση που κατά την κρίση του η παροχή των υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου