Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Αλλαγές στις δαπάνες μισθοδοσίας των οδηγών και του προσωπικού των ΚΤΕΛ

Στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ ΑΕ» προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.

Στην εν λόγω απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, συμπεριλαμβάνονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των δαπανών μισθοδοσίας των οδηγών και προσωπικού των ΚΤΕΛ.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής: 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της Β-οικ.60195/5172/2013 (Β΄ 3067) απόφασης του υφυπουργού Μεταφορών «Βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ Α.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τον ιδιοκτήτη - μέτοχο της Α.Ε. βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού που αυτός προσλαμβάνει και οι λειτουργικές δαπάνες του οχήματος (καύσιμα, συντήρηση και φύλαξη του οχήματος), πλην των πρόσθετων αποδοχών και των αντίστοιχων με αυτές ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τις Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 6 περ. α’ έως γ’ του παρόντος άρθρου. 

Για τον καθορισμό της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πίνακας συντελεστών δαπανών λεωφορείου κατά κλάση, τύπο και ηλικία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ Α.Ε. για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο που αντιστοιχεί στην χιλιομετρική αποζημίωση.». 

2. Τα εδάφια α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της περίπτωσης α’ της παρ. 6 του άρθρου 3 της Β-οικ.60195/5172/2013 (Β΄ 3067) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ Α.Ε.» αντικαθίστανται ως εξής:

«6. α. Από τις συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ Α.Ε. (από εισιτήρια, αποσκευές, εκδρομές κ.λπ.) αφαιρούνται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι εξής δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο:

- Αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του προσωπικού και αναλυτικότερα, οι τακτικές αποδοχές όλου του προσωπικού, εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι τακτικές αποδοχές όλων των οδηγών της δεύτερης φυλακής και εφεδρικής δύναμης.

Οι πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες, αποζημιώσεις για νυκτερινή εργασία, προσαυξήσεις εξαιρέσιμων, αποζημίωση για διανυκτερεύσεις εκτός έδρας, επίδομα άνευ εισπράκτορα κ.λπ.) όλου του προσωπικού που απασχολείται στην ΚΤΕΛ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών, οι αποζημιώσεις των απολυμένων και συνταξιοδοτούμενων εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε. 

Οι εργοδοτικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΤΣΑ) συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων αποδοχών των προηγούμενων εδαφίων, το χαρτόσημο ΟΓΑ, για όλο το προσωπικό, εξαιρουμένου μόνο εκείνου του προσωπικού που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι στολές του προσωπικού κινήσεως, οι προμήθειες των πρακτόρων και οι αποζημιώσεις των νομικών συμβούλων. 

Ειδικά προκειμένου περί ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές γραμμές, δεν αφαιρούνται οι καταβαλλόμενες στους δικαιούχους τακτικές αποδοχές των πάσης φύσεως οδηγών καθώς και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, το χαρτόσημο και οι εισφορές υπέρ ΟΓΑ». 

3. Στο άρθρο 3 παράγραφο 6 περίπτωση β της υπουργικής απόφασης Β-Οικ. 60195/5172/2013 (Β’ 3067), προστίθεται νέο προτελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε., ο συντελεστής δαπανών δύναται, για λεωφορεία ΚΛΑΣΗΣ 5 άνω των 23 ετών, ενταγμένα σε ΚΤΕΛ Α.Ε. που εκμεταλλεύονται μόνο αστικές λεωφορειακές γραμμές, να παραμένει στο 1,20».0 comments:

Δημοσίευση σχολίου