Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Πότε και πώς διακινούνται χωρίς κόμιστρο οι πελάτες τουριστικών γραφείων και ξενοδοχείων

Ανοδικά κινείται η αγορά των επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων (οκτώ επιβατών + μία οδηγού) χάρη στη ζήτηση που παρατηρείται από τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία, τα οποία, υπό προϋποθέσεις μπορούν να έχουν δικά τους ή μισθωμένα ΙΧ επιβατικά και με τον οδηγό τους να μεταφέρουν χωρίς κόμιστρο τους πελάτες τους.

Συγκεκριμένα, μετά την πρόσφατη απόφαση του υπ. Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, που συμπληρώνει τον νόμο 4093/12, «Επιτρέπεται η μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών τουριστικών γραφείων με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, είτε ιδιοκτησίας των τουριστικών γραφείων είτε δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε με βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις από επιχειρήσεις με έδρα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που ασκούν την ίδια δραστηριότητα, εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο πρόγραμμα του ταξιδιού τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/ μεταφοράς (voucher) που έχουν εκδοθεί από το τουριστικό γραφείο.

Για τις μεταφορές απαιτούνται τα εξής: 

α) το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ή όχημα με οδηγό πρέπει να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά πλευρά του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105x148,5mm (χιλιοστόμετρων), στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΜΗ.ΤΕ του τουριστικού γραφείου,

β) εντός του αυτοκινήτου/οχήματος να βρίσκονται διαθέσιμα προς έλεγχο:
  • η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) λειτουργίας του τουριστικού γραφείου,
  • η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,
  • η άδεια οδήγησης του οδηγού,
  • η σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση,
  • οι διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (vouchers), στις οποίες περιλαμβάνεται και αποτυπώνεται το πακέτο διακοπών με υποχρεωτική αναφορά των σημείων αναχώρησης, στάσεων και άφιξης, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα - τύπος του εκμισθωμένου ΕΙΧ αυτοκινήτου.
  • το ιατρικό πιστοποιητικό της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του ν. 4093/2012.
Επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ο οδηγός πρέπει να έχει απλό αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης και εξουσιοδότηση από το τουριστικό γραφείο προς τον ίδιο ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένου οχήματος.

Η παράβαση των διατάξεων αυτών επισύρει πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

Αν δεν υπάρχουν διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) ή σύμβαση εργασίας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών του οδηγού με την επιχείρηση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην τριετία, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής μέσα στην τριετία επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιμο και σε κάθε επόμενη υποτροπή μέσα στην τριετία ανακαλείται η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων της επιχείρησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβάσεων διενεργούνται κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. 

Οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων»

Τα «ξενοδοχειακά» επιβατικά 
Υπενθυμίζεται, πως με το νόμο 4093/12 επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων, είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. 

Επίσης, επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (ταξί) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική μίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου