Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις»

Θέματα αστικών οδικών μεταφορών

Σκοπός των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν μέρος είναι: α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών εντός περιοχών που έχουν νόμιμα χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών, γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, δ) η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων αστικών γραμμών ή δικτύων, καθώς και η ρύθμιση παντός είδους αποζημιώσεων σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων οδικών αστικών επιβατικών μεταφορών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1) Εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου των αστικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΤην δεκαετία του 1960 θεσπίστηκαν οι κανονισμοί 1191/692 και 1107/703, οι οποίοι δίνουν στους παρόχους δημόσιας συγκοινωνίας τη δυνατότητα διακοπής της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας (Public Service Obligations - PSO) ή το δικαίωμα να αποζημιωθούν για ζημιογόνες δημόσιες επιβατικές μεταφορές. 

Στη δεκαετία του 1990, υιοθετήθηκε στη σχετική νομοθεσία η έννοια των συμβάσεων παροχής μεταφορικών υπηρεσιών ως μέσο για την εξασφάλιση επαρκών δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να εξαιρεθούν από αυτές τις συμβάσεις οι αστικές, προαστιακές ή/και υπεραστικές επιβατικές μεταφορές. Κατά την εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και νομικά κενά που οδηγούσαν σε παρερμηνείες και αβεβαιότητες αναφορικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, και μετά από μακρά διαδικασία συνεχών προτάσεων, διαβουλεύσεων και τροποποιήσεων που ξεκίνησαν από το 2000, καταρτίστηκε ο Κανονισμός 1370/2007 για τις δημόσιες επιβατικές οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου 2009. Ο Κανονισμός περιέχει και μεταβατικές διατάξεις έως την πλήρη ισχύ του νέου συστήματος ανάθεσης μεταφορικού έργου σε παρόχους. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος Κανονισμός παρουσιάζει σημαντική πολυπλοκότητα, δύναται να ερμηνευτεί με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό εφαρμόζεται διαφορετικά σε κάθε κράτος - μέλος της EE.

2) Ο κανονισμός 1370/2007Πέραν των δύο μεγάλων αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, των οποίων οι συγκοινωνίες ρυθμίζονται από ειδική αυτοτελή νομοθεσία, άλλες 34 πόλεις διαθέτουν αστική συγκοινωνία στην Ελλάδα.
Στις 32 από αυτές, οι φορείς εκτέλεσης του αστικού συγκοινωνιακού έργου είναι τα Αστικά ΚΤΕΛ. Στην Ρόδο και την Κω η αστική συγκοινωνία είναι δημοτική.  

Στις υπόλοιπες περιοχές που δεν λειτουργεί κάποιος αποκλειστικός φορέας για την παροχή του αστικού συγκοινωνιακού έργου, οι διάφορες αναγκαίες μετακινήσεις των πολιτών εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια των Υπεραστικών ΚΤΕΛ. 

Τα Αστικά ΚΤΕΛ είναι επιχειρήσεις - φορείς με αντικείμενο την παροχή συγκοινωνιακού έργου, με τη χρήση αστικών λεωφορείων, για την εξυπηρέτηση των αστικών και περιαστικών περιοχών των πόλεων.
Λειτουργούν υπό την μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, που προβλέπεται στον Ν.2963/2001. Συνολικά στα Αστικά ΚΤΕΛ απασχολούνται περισσότεροι από 1.600 εργαζόμενοι. Με στόλο πάνω από 900 οχήματα, μεταφέρουν ετησίως κοντά στους 100.000.000 επιβάτες, διανύοντας πάνω από 40.000.000 χιλιόμετρα τακτικών δρομολογίων. 

Η επικείμενη εφαρμογή του κανονισμού 1370/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει την αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου στην κατεύθυνση της εφαρμογής του κανονισμού και της προστασίας επιχειρήσεων και εργαζομένων ειδικά στην πρώτη περίοδο εφαρμογής.
Το Μέρος Β' περιλαμβάνει τα ακόλουθα Κεφάλαια:
Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις (άρθρα 33 έως 42)
Κεφάλαιο Β: Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών (άρθρα 43 έως 46)
Κεφάλαιο Γ: Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό (άρθρα 47 και 48)
Κεφάλαιο Δ: Μεταβατικές διατάξεις (όρθρο 49) ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Κεφάλαιο 1 Γενικές διατάξεις

Άρθρο 33 
Πεδίο εφαρμογής


Με την παράγραφο 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων.
Επίσης στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο δεν έχουν εφαρμογή: α) στις υπεραστικές δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών, β) στις μεταφορές επιβατών με τουριστικά ή ιδιωτικής χρήσεως λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό, γ) στις κατ' επάγγελμα μεταφορές επιβατών με μισθωμένα οχήματα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών γραμμών, δ) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 , εκτός από τις νήσους, ε) στις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 34 
Ορισμοί


Με το άρθρο 2 δίνονται οι αναγκαίοι ορισμοί για τις «Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών», το «Δίκτυο δημοσίων αστικών οδικών μεταφορών» και την «Αστική γραμμή».

Άρθρο 35
Διασφάλιση της συνεχούς παροχής αστικών μεταφορών επιβατών


Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχουν τη νομική υποχρέωση να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ομαλή μεταφορά των επιβατών σε ολόκληρο το δίκτυο των δημοσίων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών. Για το λόγο αυτό, είναι κρίσιμης σημασίας η λήψη έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις διακοπής ή σε περιπτώσεις όπου διαφαίνεται κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών αστικής οδικής συγκοινωνίας. Στις δύο παραγράφους του άρθρου παρέχεται ένα σχετικά ευρύ πεδίο ρυθμιστικής παρέμβασης που Υπουργού, για την διασφάλιση της συνεχούς παροχής των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών και τη λήψη εκτατών μέτρων, τα οποία εξειδικεύονται σε επόμενες παραγράφους.

Άρθρο 36
Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών


Οι δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών, είναι οι μεταφορές επιβατών που πραγματοποιούνται με κατάλληλα λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου, εντός αστικών περιοχών ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών. Με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, οι δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών συγκαταλέγονται στις Υπηρεσίες Γ ενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) και ως εκ τούτου πρέπει να προσφέρονται απρόσκοπτα στο κοινό και χωρίς διακρίσεις. Στο συγκεκριμένο άρθρο του σχεδίου νόμου, ορίζονται οι κανονισμοί, νόμοι και κανονιστικές πράξεις που διέπουν τη λειτουργία και την οργάνωση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών.

Άρθρο 37
Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών


Το δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών αφορά στο σύνολο των προκαθορισμένων αστικών γραμμών εντός των αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών. 

Στο συγκεκριμένο άρθρο καθορίζονται θέματα σχετικά με το δίκτυο των αστικών οδικών μεταφορών επιβατών. 

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 διασφαλίζεται ότι το δίκτυο πρέπει να είναι ικανό να εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ορθή οργάνωση και τον προγραμματισμό των δρομολογίων αλλά και την σαφή και εύλογη τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Καθότι σήμερα εκτελούνται δημόσιες αστικές μεταφορές επιβατών σε αστικές περιοχές και υφιστάμενες αστικές γραμμές, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου προβλέπεται η διατήρηση του χαρακτηρισμού τους μέχρι να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου. 

Στην παράγραφο 4, προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια οι ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλογου κομίστρου

Άρθρο 38 
Αρμόδιες αρχές


Η σαφής ανάθεση και διάκριση των αρμοδιοτήτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών. Για τον λόγο αυτό, στο άρθρο, ορίζονται οι αρμόδιες αρχές που θα χειρίζονται τα θέματα επί των δημόσιων αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.
Ειδικότερα οι αρχές αυτές αποτελούνται από:
  • το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αρμοδιότητες σε όλη την επικράτεια
  • τους Δήμους, με αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο,
  • και τους φορείς δημόσιας υπηρεσίας που αποτελούνται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τα οποία διενεργούν αστικές οδικές μεταφορές

Άρθρο 39
Εκτέλεση των δημοσίων αστικών επιβατικών μεταφορών


Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου έχουν ως βασικό στόχο τη διασφάλιση του ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και την απρόσκοπτη και ασφαλή εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. 

Για τον σκοπό αυτό, στην παράγραφο 1 του άρθρου προβλέπεται η εκτέλεση των δημοσίων αστικών επιβατικών μεταφορών να γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκτελούν κατ' επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών. Να χρησιμοποιούνται λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, τα οποία να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και να έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές. 

Επιπλέον, στην παράγραφο 2 προβλέπονται τα ειδικά προσόντα, που πρέπει να διαθέτει κάθε φορέας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου) προς τον οποίο παραχωρείται με σύμβαση η εκτέλεση υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών, τα οποία αφορούν κυρίως στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που πρέπει να διαθέτουν όσοι πρόκειται να αναλάβουν τη εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου. 

Άρθρο 40
Όροι Χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων


Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει τους γενικούς κανόνες που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση δημοσίων αστικών μεταφορών επιβατών. Με στόχο την βέλτιστη προσαρμογή των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα, καθώς και οι ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού σε κάθε αστική περιοχή. 

Επιπλέον εκτιμάται το κόστος των ελαχίστων προσφερόμενων δημοσίων αστικών μεταφορών επιβατών αλλά και η ανάγκη πρόσβασης των επιβατών στο δίκτυο αστικών μεταφορών έναντι εύλογου κομίστρου. 

Για την διασφάλιση της συνεχούς προσφοράς των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών στο καθοριζόμενο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναθέτει τις δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών, χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζημίωση. 

Η ανάθεση παροχής δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση, γίνεται με τη διενέργεια διαγωνισμού ή και κατ' εξαίρεση με απευθείας ανάθεση.

Άρθρο 41
Καθορισμός αστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών


Στο άρθρο ορίζεται ότι για τις αστικές γραμμές δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών υφίσταται υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Επίσης, η αποφασιστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών ανήκει Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των Δήμων και όλα τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, τις υφιστάμενες οδικές συνδέσεις, τις κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και την επιβατική κίνηση, καθώς και τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. 

Με στόχο την ολοκληρωμένη οργάνωση των αστικών γραμμών δημοσίων μεταφορών επιβατών ορίζονται, με αρμοδιότητα του Υπουργού τα κριτήρια, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό των αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών, των αφετηριών, των δρομολογίων, των ενδιάμεσων στάσεων και των τερμάτων.

Άρθρο 42
Δικαιώματα των επιβατών


Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 181/2011 (L 55) της Ε.Ε. για τα δικαιώματα των επιβατών των αστικών οδικών μεταφορών, ενώ ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής τους το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Κεφάλαιο 2
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών

Άρθρο 43 
Αναθέτουσα Αρχή


Βασική επιλογή του προτεινομένου σχεδίου νόμου είναι ότι οι διαγωνισμοί για την ανάθεση αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με την χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωση, καθώς και η σύναψη συμβάσεων με τους παραχωρησιούχους πραγματοποιούνται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 44
Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς


Στο άρθρο αυτό ορίζεται η υποχρέωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών να προβαίνει στην δημοσίευση των πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής δημοσιότητας. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών υποχρεούται στη δημοσιοποίηση των ίδιων πληροφοριών και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή δημοσιεύσεις στον τύπο.

Άρθρο 45
Προκήρυξη διαγωνισμών


Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δίδονται οι βασικές κατευθύνσεις για τις προκηρύξεις των διαγωνισμών. Βασική επιλογή του προτεινομένου σχεδίου νόμου είναι η δυνατότητα προκήρυξης διαγωνισμών ανά γεωγραφικές περιοχές, που περιλαμβάνουν αστικές περιοχές περισσοτέρων Δήμων, όμορων ή μη, της αυτής ή άλλων Περιφερειών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Με τον τρόπο αυτό το μεταφορικό έργο θα παραμένει σε μέγεθος τέτοιο, που να επιτρέπει την διεκδίκησή του και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του παραχωρησιούχου, διευκολύνοντας τον ανταγωνισμό χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των υπηρεσιών. 

Σε κάθε περίπτωση στην προκήρυξη του διαγωνισμού προσδιορίζονται τα όρια της γεωγραφικής περιοχής και όλες οι καθορισμένες αστικές γραμμές που αποτελούν το δίκτυο των χαρακτηρισμένων δημοσίων αστικών γραμμών της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας παραχωρησιούχος.

Άρθρο 46
Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης


Βασικός στόχος των διατάξεων του άρθρου είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης. Μέσα από ένα ορθό σύστημα παρακολούθησης, μπορεί να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της ποιότητας και η μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, στο παρόν σχέδιο νόμου, διευκρινίζεται ο ρόλος του κάθε εμπλεκόμενου μέρους και αποτυπώνονται τα κρίσιμα σημεία που απαιτούν παρακολούθηση. 

Αρχικά, στην παράγραφο 1 του άρθρου, προβλέπεται η συγκρότηση και εξειδικεύεται η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Για κάθε σύμβαση παραχώρησης συγκροτείται και μια επιτροπή παρακολούθησης, μέσα από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης του Παραχωρησιούχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που διαπιστώνουν τυχόν παραβάσεις και διαβιβάζουν σχετικές αναφορές στην Επιτροπή Παρακολούθησης είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κατά τόπον αρμόδιου Δήμου.

Κεφάλαιο 3
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό

Άρθρο 47
Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο


Προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης του έργου των δημοσίων αστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού όταν συντρέχει περίπτωση διακοπής των προσφερόμενων υπηρεσιών ή επικείμενος κίνδυνος διακοπής τους. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μπορεί είτε να αναθέσει σε τρίτο το έργο που διεκόπη, είτε να συμφωνήσει με τον μέχρι τότε Ανάδοχο στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης, πέραν των προβλεπόμενων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού. 

Σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από δύο (2) χρόνια. Το διάστημα αυτό θεωρείται επαρκές για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου Αναδόχου. Στο παρόν άρθρο προβλέπεται και η δυνατότητα, σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή του Υπουργού Υποδομών, να επιβάλει, το πολύ μέχρι δυο (2) έτη, την παροχή δημόσιων αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν μέρει, με όρους ανάλογους αυτών που ισχύουν για τους παραχωρησιούχους ή αναδόχους παρόμοιων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Άρθρο 48
Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου


Η ποιότητα και το πλήθος των σχετικών στοιχείων και δεδομένων, έχει καθοριστικό ρόλο για τον σχεδιασμό του δικτύου. Με τις διατάξεις του άρθρου προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος συλλογής των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό των αστικών γραμμών, καθώς και ο ορισμός των υπόχρεων φορέων και των κυρώσεων μη συμμόρφωσης.

Κεφάλαιο 4
Μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 49
Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές


Η μετάβαση στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών οφείλει να είναι όσο το δυνατόν ομαλότερη, ενώ είναι κρίσιμο να αποφευχθεί η οποιαδήποτε διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης -ανά περιοχή- του μεταφορικού έργου κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων του Κανονισμού και του παρόντος σχεδίου νόμου.

Μέρος Γ'
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 50


Με τις παραγράφους 1 και 2 διορθώνονται λάθος παραπομπές στον ν. 4530/2018 (Α' 59). 

Δείτε όλη την έκθεση: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29332


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου