Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Σπατάλες στην ΣΤΑΣΥ, αποκαλύπτει επίσημη προσωρινή έκθεση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

«Βιομηχανία» συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων στη ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ αποκαλύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η προσωρινή έκθεση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η μέθοδος των «απευθείας αναθέσεων κατά συρροή» εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τη ΣΤΑ.ΣΥ. παρά το γεγονός ότι διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από την Αρχή αναφορικά με τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης (με απόφαση της 14ης/09/2017).

Οι αναρτήσεις στη Διαύγεια αποφάσεων ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων, αμαξοστασίων, κέντρων λειτουργίας, αλλά και καθαριότητας, σε συγκεκριμένες εταιρείες είναι αποκαλυπτικές. 

Η διάρκεια τους μπορεί να είναι ακόμη και για 5 ή 10 ημέρες. Πρακτική που φαίνεται να έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια με τη συχνότητα της όμως να μην δικαιολογείται από ειδικές ή έκτακτες περιστάσεις, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

Πρόκειται ουσιαστικά για διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα συνήθως παράτασης για έναν επιπλέον μήνα. Ουσιαστικά όμως παρατείνονται έτι περαιτέρω με απόφαση της διοίκησης. 

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των γραφείων της εταιρείας και ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η σύμβαση προέβλεπε συνολικό τίμημα για την αρχική διάρκεια των τριών μηνών 16.622,42 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με δικαίωμα παράτασης μέχρι έναν επιπλέον μήνα. Παράταση η οποία και δόθηκε, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις στη Διαύγεια, με τους ισχύοντες όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης, και είχε προϋπολογισμό 5.540,80 ευρώ (με ΦΠΑ).

Δεν έμεινε όμως εκεί, καθώς η ανάθεση στην ίδια εταιρεία φύλαξης επαναλήφθηκε και τον επόμενο μήνα με το ίδιο τίμημα και ακολούθησε νεότερη ανανέωση για διάστημα 23 ημερών αυτή τη φορά με προϋπολογισμό 4.187,91 ευρώ. Αυτό μάλιστα συμβαίνει τη στιγμή που οι αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο του Υπερταμείου ως προς τα λειτουργικά κόστη και τη βιωσιμότητά τους.

Αντίστοιχη περίπτωση συνοπτικού διαγωνισμού που ελέγχθηκε από την Αρχή, αφορούσε υπηρεσίες φύλαξης του κέντρου καταμέτρησης της ΣΤΑ.ΣΥ. 

Ως προς αυτόν, η προσωρινή έκθεση σημειώνει ότι «κατόπιν υπολογισμού της ανάγκης φύλαξης κατ’ έτος, προκύπτει ότι το συνολικό ποσό της αξίας της σύμβασης που όφειλε να προκηρυχθεί, υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του συνοπτικού διαγωνισμού». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ανατεθεισών συμβάσεων για την ικανοποίηση της συγκεκριμένης ανάγκης, επισημαίνεται ότι έως τις 20/10/2017, η αξία τους υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «Βήμα», διαπιστώνεται για τις δύο παραπάνω συμβάσεις ότι «εν προκειμένω συντρέχει περίπτωση τεχνητής κατάτμησης του αντικειμένου των συμβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 236 παράγραφος 3 ν. 4412/2016». 

Συμπεραίνεται λοιπόν στην προσωρινή έκθεση ότι «οι ανάγκες φύλαξης του κτιρίου γραφείων και του κέντρου καταμέτρησης της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ, όφειλαν να προγραμματιστούν και να προκηρυχθούν ως ένα αντικείμενο, ενδεχομένως κατά διακριτά τμήματα, ομού μετά των αναγκών φύλαξης των λοιπών χώρων αρμοδιότητας της εταιρείας». 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου