Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Σκάνδαλο προ των πυλών: Διαγωνισμός ΣΔΙΤ του έργου "Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου"

Προς τον κ.Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: «Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για ΣΔΙΤ του έργου Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου»

Στο τέλος του προηγούμενου χρόνου (29-12-2014) υπογράφτηκε μεταξύ του Ομίλου ΟΑΣΑ (Συγκοινωνίες Αθηνών) και της κοινοπραξίας «LG - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» η σύμβαση σύμπραξης (ΣΔΙΤ) για τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου – ΑΣΣΚ) για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Το έργο αποτελεί μια σημαντική άμεση, ξένη επένδυση στη χώρα. Η σύμβαση σύμπραξης είναι διάρκειας 12 ετών, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται βάσει της διαθεσιμότητας του συστήματος και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση της διάρκειας της σύμβασης, το σύστημα παραμένει στην κυριότητα των Συγκοινωνιών Αθηνών. Το σύστημα πρόκειται να καλύπτει και να εξυπηρετεί το σύνολο των επιβατών των Μέσων αστικών Συγκοινωνιών (λεωφορεία, τρόλλεϋ, τραμ, μετρό), αλλά και του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν πλήρως τα χάρτινα εισιτήρια και τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών και θα συμπληρώσουν την έκδοση εισιτηρίων μέσω mobile ticketing, τα οποία είναι ήδη στη διάθεση των επιβατών των αστικών συγκοινωνιών από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης, την προμήθεια και εγκατάσταση επικυρωτικών μηχανημάτων σε όλα τα Μέσα, κέντρων διαχείρισης, εξοπλισμού ελέγχου κομίστρων, αλλά και εγκατάσταση πυλών εισόδου στους σταθμούς του Μετρό και του προαστιακού σιδηρόδρομου. Το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου, είναι το δεύτερο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (μετά την τηλεματική), στο οποίο αξιοποιούνται παράλληλα και κοινοτικοί πόροι, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι ένα έργο ύψους 94 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δώσει στον ανάδοχο δουλειά για 12 χρόνια, καθώς κατασκευάζεται με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έναν υπολογιζόμενο δείκτη απόδοσης κεφαλαίων (IRR) γύρω στο 12%. Το έργο θα παράσχει σημαντική τεχνογνωσία στον ανάδοχο που θα το αναλάβει, ο οποίος εκτός από την οργάνωση και την κατασκευή της υποδομής θα το συντηρεί και θα το λειτουργεί για τα επόμενα χρόνια, ενώ με τη λήξη της περιόδου η υποδομή θα επιστρέψει στον ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 της προκήρυξης: «Η αναθέτουσα αρχή θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο ποσοστιαίο όριο στο 49% της Αρχικής Κεφαλαιακής Δαπάνης του ΑΣΚΚ, με ανώτατο χρηματικό ποσό τα 34.758.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ… μέσω πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» του ΕΣΠΑ οι οποίοι έχουν εκχωρηθεί ως προς τη διαχείρισή τους στην ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ως εκ τούτου ο προϋπολογισμός μόνο για την κατασκευή ανέρχεται σε 70.934.694 €, εκ των οποίων για τα 34.758.000 € θα συμμετάσχει ο ΟΑΣΑ με πόρους του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς και όπως διαπιστώνεται από αντίστοιχο προϋπολογισμό προηγούμενων διαγωνισμών, το κόστος για τον εξοπλισμό αυτόν ανέρχεται στα 35.000.000 € περίπου.

Σύμφωνα με την παρ. 15.5 της προκήρυξης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό για τη λειτουργία του έργου «… σε κάθε περίπτωση, η Καθαρή Παρούσα Αξία των ζητούμενων από κάθε Διαγωνιζόμενο συνολικών ετήσιων ενιαίων χρεώσεων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Υπηρεσιών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος, σε τιμές 01-01-2013 ανέρχεται σε ευρώ ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…».

Επομένως, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ως ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 164.934.694 € (εκ των οποίων 70.934.694 € είναι για την κατασκευή και 94.000.000 € για τη δεκαετή λειτουργία και συντήρηση του έργου) 2,5 φορές υψηλότερο κόστος με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ως προμήθεια (35.000.000 € είναι για την κατασκευή και 30.000.000 € για τη δεκαετή λειτουργία και συντήρηση του έργου).

Επειδή:
Οι συσκευές κομίστρου έχουν ήδη αγοραστεί για το ΤΡΑΜ, το ΜΕΤΡΟ και τον ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ το 2003, το 2004 και το 2010 αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με το πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας της Β’ Φάσης Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για το έργο: «Μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ενιαίου αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου για τις εταιρίες του ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ» διαπιστώνεται η έλλειψη της επιστολής χρηματοδοτικής υποστήριξης με ποινή αποκλεισμού της ΤΕΡΝΑ-LG, παρά όμως την έλλειψη αυτή γίνεται αποδεκτή. 

Η δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης του έργου μεταξύ της Κορεάτικης Τράπεζας και της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού δεν υποβλήθηκε ως όφειλε ούτε στην υπογραφή της σύμβασης αλλά δεν έχει υποβληθεί ούτε μέχρι σήμερα. 

Σύμφωνα με την «Απόφαση της Επιτροπής της 8.11.2013 όσον αφορά το μεγάλο έργο «Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου» το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» για διαρθρωτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στην Ελλάδα – CCI 2011GR161PR008» και στο Παράρτημα Ι αναφέρεται ρητά ότι πριν από την υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ το έργο προϋποθέτει τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την Αττικό Μετρό ΑΕ, το οποίο δεν έχει υπογραφεί. 

Η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε στις 29-12-2014 παρά την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων εκ του δεύτερου επιλαχόντος την ίδια ημέρα. 

Στις 28-01-2015 το ΔΣ του ΟΑΣΑ ενέκρινε και προκαταβολή ύψους 8,5 εκ. € παρ’ ότι η όλη διαδικασία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:
  • Έχει εξασφαλιστεί ότι οι καινούργιες συσκευές κομίστρου που θα μπουν θα συνεργάζονται με τις υπάρχουσες;
  • Έχει εξασφαλιστεί ότι τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα στο μετρό, όπως πυρασφάλεια, πυρανίχνευση και διαχείριση σταθμών, θα συνεργαστούν με τις πύλες που θα εγκατασταθούν π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς;
  • Έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις για το συγκεκριμένο έργο που το εντάσσει στη διαδικασία ΣΔΙΤ καθώς και στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ;
  • Για ποιο λόγο βιάστηκε η διοίκηση του ΟΑΣΑ να υπογράψει τη σύμβαση του έργου και να εγκρίνει προκαταβολή από τη στιγμή που κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα;
  • Η μη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Αττικό Μετρό τι επιπτώσεις επιφέρει ως προς την εξέλιξη του έργου;
  • Πρόκειται το Υπουργείο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του να ελέγξει την αναγκαιότητα του έργου με τη μορφή ΣΔΙΤ καθώς και την πληρότητα και αδιαβλητότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού;
Η ερωτώσα βουλευτής
Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER