Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

Μη νόμιμες οι περικοπές μισθών εργαζομένων με το Ν. 4024/2011

Με την αξιοσημείωτη υπ’ αριθμ. 636/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το Δικαστήριο έκρινε μη νόμιμες τις περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων, υπαλλήλων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011, βάσει του οποίου η εταιρεία προέβη από τον μήνα Νοέμβριο του 2011 σε μείωση αποδοχών των εργαζομένων, αρχικά κατά ποσοστό 25% ανάλογη με την εκπαιδευτική βαθμίδα και το χρόνο της προϋπηρεσίας καθενός, λόγω του ότι οι μισθοί αυτών ήταν μεγαλύτεροι του ανώτατου ορίου, που θεσπίστηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών το ποσό των 1900 ευρώ το μήνα) και ακολούθως μετά την ψήφιση του Ν. 4093/2012 και την έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 2/85127/0022-22-11-2012 ερμηνευτικής εγκυκλίου σε περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους από τον μήνα Ιανουάριο του 2013.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αυτό ερμηνεύοντας ορθά τις διατάξεις των άρθρων 4024/2011, αλλά και του Ν. 4093/2012 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία προέβη μη νόμιμα στις περικοπές των μισθών των εργαζομένων της για το χρονικό διάστημα των 10 μηνών (από 01-01-2013 μέχρι τον Οκτώβριο 2013) με βάση τις ακόλουθες σκέψεις:
A) η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29, στην οποία παραπέμπει η παρ. 7 του άνω άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 προβλέπει τον τρόπο υλοποίησης της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 31, η οποία απαγορεύει στα ΝΠΙΔ το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά να υπερβαίνει τα χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ το μήνα, 
Β) η διάταξη της παρ. 12 της υποπαραγράφου ΓΙ της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προβλέπει την ένταξη του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. στο ενιαίο μισθολόγιο (του κεφαλαίου δεύτερου του Ν. 4024/2011) από 1-1-2013, ενώ περιλαμβάνει σχετικές εξουσιοδοτήσεις και παραπέμπει σε κοινές υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής. 

Αυτή η ένταξη συνεπάγεται την περαιτέρω μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων των ΝΠΙΔ, δεδομένου ότι αφενός μειώνεται περαιτέρω ο βασικός μισθός, αφετέρου χορηγούνται μόνο τα περιοριστικά προβλεπόμενα επιδόματα με ταυτόχρονη κατάργηση των λοιπών επιδομάτων.

Ωστόσο ο Ν. 4093/2012 δεν προβλέπει τρόπο υλοποίησης των μειώσεων αυτών αντίστοιχο με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 και για το λόγο αυτό προέβλεψε την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, που θα ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του. 

Συνεπώς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εφόσον ο Ν. 4093/2012 δεν περιέχει αντίστοιχη διάταξη που να ρυθμίζει την κατανομή των νέων μειώσεων ή να τροποποιεί την διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 4024/2011, ούτε έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις, διατηρείται η αρχική ποσόστωση του ανωτέρω ορίου μείωσης του 25% που ήδη έχει εφαρμοστεί στις αποδοχές των εργαζομένων την 1η Νοεμβρίου 2011 και δεν είναι νόμιμη εκ νέου και για δεύτερη φορά εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης από 1-1-2013.

Έτσι, το Δικαστήριο κατέληξε στο ότι δεν είναι νόμιμες οι μειώσεις που επέβαλε η εταιρεία (από 1-1-2013 μέχρι τον Οκτώβριο του 2013), διότι αντιβαίνουν στην ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 29 παρ. 2, η οποία απαγόρευε τη μείωση ποσοστού πλέον του 25% για διάστημα δύο (2) ετών, ενώ με το Ν. 4093/2012 η εν λόγω απαγόρευση ισχύει μέχρι την 31-12-2016.

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

ΠΗΓΗ: www.efotopoulou.gr


Βάση της συγκεκριμένης απόφασης: Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.  αποφάσισε την αποδοχή της από 15/09/2014 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και την πληρωμή των προσωρινώς εκτελεστών ποσών που επιδικάστηκαν με την υπ’ αριθμ. 636/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με βάση την επιταγή προς εκτέλεση.

Δείτε την απόφαση:


ΠΗΓΗ: ΔΙΑΥΓΕΙΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου