Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

Προτάσεις για τις αστικές συγκοινωνίες για την περίοδο 2014-2020

Επτά σχέδια για τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών, συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ, προτείνει για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής (ΟΑΣΑ), σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων του 2013, στην οποία γίνεται ο απολογισμός της θητείας του πρώην επικεφαλής του φορέα κ.Αλέξανδρου Δελούκα.

Το πρώτο σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών, το οποίο έχει στόχο την αναδιαμόρφωση, επέκταση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών πληροφόρησης του κοινού, καθώς και την «ανάπτυξη και προσάρτηση νέων συστημάτων επικοινωνίας και εξυπηρέτησης» όπως αναφέρεται.

«Σκοπός είναι η εφαρμογή έξυπνων αυτόματων συστημάτων πληροφόρησης που θα προάγουν τη βέλτιστη χρήση των Δημόσιων Συγκοινωνιακών Μέσων (ΔΣΜ) και θα αξιοποιούν στο μέγιστο τις διατιθέμενες μεταφορικές υπηρεσίες παρέχοντας όλη την απαραίτητη πληροφόρηση στο σύνολο των πολιτών» όπως σημειώνεται. Το σύστημα, το οποίο θα επεκταθεί σε όλες τις πλατφόρμες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα προσφέρει πληροφορίες σχεδιασμού μετακινήσεων κτλ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,5 εκατ. ευρώ.

Εποπτεία λεωφορειολωρίδων
Το δεύτερο έργο είναι ο «εκσυγχρονισμός και επέκταση λειτουργίας συστήματος ελέγχου των αποκλειστικών λωρίδων ΜΜΜ», που περιλαμβάνει μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του κέντρου ελέγχου του συστήματος εποπτείας των παραβιάσεων των λεωφορειολωρίδων και την «προμήθεια 10 ψηφιακών συστημάτων εποπτείας, καθώς και εξοπλισμό του κέντρου ελέγχου του συστήματος». Πρόκειται για έργο που φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο σύστημα εποπτείας και να μειώσει το κόστος διαχείρισης του ελέγχου των παραβιάσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 680.000 ευρώ.

Το τρίτο έργο είναι η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου του ΟΑΣΑ και περιλαμβάνει την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του νεοκλασικού επί της οδού Μετσόβου. Η προμελέτη έχει ολοκληρωθεί, αλλά απαιτείται επικαιροποίηση λόγω αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας. Ο προϋπολογισμός είναι 2 εκατ. ευρώ.

Αναδιάρθρωση συγκοινωνιών
Το τέταρτο σχέδιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο καθώς έχει να κάνει με τον ανασχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών («Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός των Δημοσίων Συγκοινωνιών Αττικής») και περιλαμβάνει τρία υποέργα. Το πρώτο προβλέπει την επικαιροποίηση της ζήτησης των μετακινήσεων και του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής στοχεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, με προϋπολογισμό 1,3 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την «Αναδιάρθρωση της δομής και λειτουργίας των υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών ΚΤΕΛ Ν. Αττικής» και στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των ΚΤΕΛ. Μεταξύ άλλων «θα διερευνηθούν σχέδια για τη βελτιστοποίηση της δομής και του ύψους τιμών των κομίστρων και για τον τρόπο εφαρμογής κοινών κομίστρων με το σύστημα αστικών συγκοινωνιών» όπως αναφέρεται. Ο προϋπολογισμός του είναι 150.000 ευρώ.

Το τρίτο υποέργο αφορά την «Εκτίμηση της χρήσης των διαφόρων τύπων κομίστρου». Από τα δεδομένα των μετρήσεων θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα μεταβολών στις τιμές των κομίστρων και θα εξεταστεί η εισαγωγή νέων τύπων κομίστρου. Ο προϋπολογισμός του είναι 200.000 ευρώ.

Διατροπικά Κέντρα και ΑμεΑ
Το πέμπτο σχέδιο είναι η «Μελέτη σκοπιμότητας υλοποίησης Διατροπικών Συγκοινωνιακών Κέντρων» και περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη διερεύνηση και την κατασκευή νέων συγκοινωνιακών κέντρων τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της σύνδεσης όλων των μέσων και στην προώθηση εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Το σχέδιο εξετάζεται να προχωρήσει με ΣΔΙΤ. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 75.000 ευρώ.

Το έκτο έργο αφορά τη βελτίωση της προσβασιμότητας των στάσεων για την εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων, στο οποίο προβλέπεται να εξοπλιστεί αριθμός στάσεων με μεγάλη επιβατική κίνηση με ειδικές προκατασκευασμένες προεξοχές ώστε να διευκολύνονται η επιβίβαση και η αποβίβαση στα μέσα μεταφοράς. «Οι στάσεις αυτές θα βρίσκονται γύρω από σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διακίνησης της συγκεκριμένης κατηγορίας επιβατών» σημειώνεται. Το έργο έχει προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

Γραμμές Ταχείας Διέλευσης
Το έβδομο έργο είναι και το πλέον εμβληματικό καθώς προβλέπει Γραμμές Ταχείας Διέλευσης (ΒRT) και περιλαμβάνει «την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που αφορούν τον προγραμματισμό, τον λειτουργικό, τον γεωμετρικό και τον κατασκευαστικό σχεδιασμό Γραμμών Ταχείας Διέλευσης ΜΜΜ και την εφαρμογή τους σε επιλεγμένους άξονες»σημειώνεται. «Αφορά την υλοποίηση διαχωρισμένων διαδρόμων ΔΜΜ, με φυσικό διαχωριστικό, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών συνοδευτικών έργων, και την υλοποίηση εξοπλισμού στάσεων» αναφέρει ο ΟΑΣΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου