Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Μεταφορά των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος του ν. 3429/2005 στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1286/10-04-2020 απόφαση με την οποία παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος του ν. 3429/2005 στη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:

«Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α΄ 104) και ειδικότερα των άρθρων 9 και 187.

β. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 113).

δ. Του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314).

ε. Του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

στ. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ζ. Του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

η. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

θ. Την αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ι. Την αριθμ 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

2. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη προθεσμία μεταφοράς των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος μέχρι την 31-01-2020, της παραγράφου 18 του άρθρου 187 του ν. 4548/2018, δεν αναφέρεται ως αποκλειστικού χαρακτήρα.

3. Το γεγονός ότι παρέλκει η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με συνυπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών λόγω της ήδη συντελεσθείσας με το ν. 4635/2019 μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τον έλεγχο νομιμότητας από τις Περιφέρειες της Χώρας στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.

4. Το αριθμ. 2/275/ΔΠΓΚ/12.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τον ορισμό ως αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, της Ειδικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ της Διεύθυνσης Εταιρειών, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 1 
Μεταφέρονται στο Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Εταιρειών οι κάτωθι εταιρείες, οι οποίες αποτελούν εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 2 του ν. 4548/2018:


Α/Α                ΕΠΩΝΥΜΙΑ             ΑΡΓΕΜΗ
 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 000779701000
 2. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 002222301000
 3. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία 001060001000
 4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 042051506000
 5. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 127989001000
 6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 125948458000
 7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 001726301000
 8. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 044381807000
 9. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 004169501000
 10. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 057181504000
 11. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 054389921000
 12. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 050652044000
 13. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 122603307000
 14. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 019617428000
 15. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 077049127000
 16. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 020864730000
 17. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 034120233000
 18. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 123329007000
 19. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 004467701000
 20. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 123457916000
 21. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 126037222000
 22. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 003751601000
 23. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 131721204000
 24. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΕΜΠ Α.Ε. 002356201000
 25. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 002123501000
 26. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 121938142000
 27. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 021956550000
 28. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 138949616000
 29. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε. 136813901000
 30. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 124238558000
 31. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 030655129000
 32. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 001514501000
 33. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 121982711000
 34. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 001369201000
 35. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΔΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 126125104000
 36. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε (ΔΑΠΕΕΠ) (πρώην ΛΑΓΗΕ) Α.Ε. 044658007000
 37. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) 132944701000
 38. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ) Α.Ε. 006418101000
 39. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΒΕΤΑΜ) Α.Ε. 050679844000
 40. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Α.Ε. 004261201000
 41. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.) 142591901000
 42. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε. ) 127248401000
 43. ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ -ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.) 008568001000
 44. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΑΒ) Α.Ε. 000297501000
 45. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) 131982201000
 46. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ (υπό ειδική εκκαθάριση) 046151022000
 47. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΕΔΔΠΒΙΕΔ) A.E. 008753001000
 48. ΓΑΙΑΟΣΕ A.E. 004567401000
 49. ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 116763401000
 50. ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 116764601000
 51. ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 116177101000
 52. ANAΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. 148060001000
 53. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (ΙΦΕΤ Α.Ε.) 000785301000
 54. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.) 124164401000
 55. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΤΕΚΝΥ) (πρώην ΕΣΑΝ Α.Ε.) 133094501000
 56. ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ A.E. 003931601000
 57. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ A.E. 027471512000
 58. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΑΕΔΙΚ) A.E. 122568537000
 59. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΜΒΗ) Α.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση) 031061329000
 60. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε. 124503101000
 61. Ε.Ρ.Τ. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ –Ε.Ρ.Τ. net A.E.

Άρθρο 2 
Οι κάτωθι εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γ΄ της ίδιας Διεύθυνσης:

Α/Α            ΕΠΩΝΥΜΙΑ          ΑΡΓΕΜΗ
 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 143822360000
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ A.E. 003081401000
 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ και ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΚΑΑ) Α.Ε. 044260007000
 4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΘ) Α.Ε. 058228604000

Άρθρο 3 
Η διαδικασία αλλαγής της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 4 
Τέλη τήρησης μερίδας που έχουν ήδη εισπραχθεί αποτελούν έσοδα των Επιμελητηρίων. Για τις εταιρείες που θα καταβάλουν τέλη τήρησης μερίδας μετά τη μεταφορά τους στη Διεύθυνση Εταιρειών, τα εν λόγω τέλη αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 5 
Η μεταφορά του αρχειακού υλικού στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή θα ρυθμιστεί με νεότερη υπουργική απόφαση.

Άρθρο 6 
Η χορήγηση πράξεων και στοιχείων και σχετικών πιστοποιητικών αφορά περίοδο μετά την απογραφή των ανωτέρω εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 7 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ»

ΠΗΓΗ

1 comments:

Παράκληση όπως διευκρινιστεί αν η ΥΑ αυτή (ΦΕΚ Β' 1286/10-04-2020)πέραν της μεταφοράς του Γ.Ε.ΜΗ. στη Δ/νση Εταιρειών του ΥΠΑΝ, περιλαμβάνει και την μεταφορά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (μετοχικό κεφ.) των εταιρειών αυτών σ΄αυτό (ΥΠΑΝ). Ευχαριστώ.

Δημοσίευση σχολίου