Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Επανακαθορίζονται τα όρια ηλικίας για τα τουριστικά λεωφορεία

Επανακαθορίζονται τα όρια ηλικίας για τα τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με τα όσα περιέχονται σε άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα υδατοδρόμια.

Ειδικότερα, στο «Άρθρο 41 – Ρυθμίσεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία» ρυθμίζονται ο χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων, η αντικατάστασή τους, καθώς και η ανάκληση αδείας τους.

Επίσης, η κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων, δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων.

Στην παράγραφο 1α ορίζεται ότι τα μεταχειρισμένα λεωφορεία για τα οποία χορηγείται έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, δεν θα υπερβαίνουν την ηλικία των 5 ετών από το έτος κατασκευή του πλαισίου, του έτους αυτού μη υπολογιζομένου.

Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, κρίνεται σκόπιμη για την εξασφάλιση του μικρού μέσου όρου ηλικίας των εισερχομένων στον τουριστικό κλάδο οχημάτων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την οδική ασφάλεια και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ισχύουσα προϋπόθεση, σύμφωνα με την οποία το όχημα πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή 5, δεν εξυπηρετεί πλέον το σκοπό αυτό, καθώς έχει ήδη παρέλθει δεκαετία από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου.

Αντίστοιχα, με την παράγραφο 1γ ορίζεται ότι το όριο ηλικίας των 27 ετών, μετά από το οποίο τα λεωφορεία αποσύρονται, δεν θα υπολογίζεται πλέον με βάση την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όπως ισχύει σήμερα, αλλά σύμφωνα με το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη υπολογιζομένου.

Η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ενδεχομένως να μην είναι δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια με αποτέλεσμα το όριο απόσυρσης να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική ηλικία του οχήματος. Όμοια διάταξη ισχύει και για τα υπεραστικά λεωφορεία.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν.711/1977 (Α΄284) ώστε να προσαρμοστούν στις τροποποιήσεις του άρθρου 7 οι προϋποθέσεις για την αντικατάσταση τουριστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την χορήγηση της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία, το λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από κατάλληλο όχημα που δεν έχει υπερβεί το γενικό όριο των 27 ετών.

Ειδικά για την περίπτωση λεωφορείου που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης το όριο τίθεται στα 15 έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη υπολογιζομένου, ώστε να αποφευχθεί η αντικατάσταση λεωφορείων με παλαιότερα. Όμοια διάταξη ισχύει και για τα υπεραστικά λεωφορεία.

Στην παράγραφο 3 αντικαθίσταται, κατ’ αντιστοιχία με τη ρύθμιση της παραγράφου 1α του άρθρου 7, ο όρος του Προτύπου EURO V ή 5 με αυτόν της πενταετίας από το έτος κατασκευή του πλαισίου του οχήματος, του έτους αυτού μη υπολογιζομένου.

Με τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 42 καθορίζεται ότι τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, όταν τίθενται σε κυκλοφορία στο πλαίσιο αρχικής έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία από την οικεία Π.Υ.Τ. του υπουργείου Τουρισμού, πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, με στόχο τη βελτίωση του μέσου όρου ηλικίας των εισερχομένων οχημάτων στην αγορά των τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, την αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλείται από την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών, καθώς και την προώθηση της οδικής ασφάλειας και τη σημαντική αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους τουρίστες. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου