Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Νέο πλαίσιο ελέγχου διανυθέντων χιλιομέτρων

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας ενός σχεδίου βελτιστοποίησης των υπουργικών αποφάσεων σχετιζόμενες με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ και του μηχανογραφικού συστήματος των ΚΤΕΟ βρίσκονται οι υπηρεσίες του υπ. Μεταφορών.

Ειδικά για τον έλεγχο των διανυθέντων χιλιομέτρων και με σκοπό τη μείωση ή την ψευδή καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος, το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει τα εξής:

α) Μετά το πέρας κάθε τεχνικού ελέγχου (αρχικού, περιοδικού ή επανελέγχου τους), θα εκτυπώνονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα του ΚΤΕΟ στο ΔΤΕ όλες οι ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από το ιστορικό του τεχνικού ελέγχου του σχήματος.

β) Η αποκατάσταση της ανωτέρω έλλειψης (σε περίπτωση ανακολουθίας στο ιστορικό διανυθέντων χιλιομέτρων) θα πραγματοποιείται με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων, που υπολογίζονται ανά μήνα και ανά είδος οχήματος (μοτοσικλέτες - επιβατηγά ΙX. οχήματα - φορτηγά και λεωφορεία). 

Η διορθωμένη ένδειξη που θα πρέπει να φαίνεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα προκύπτει όταν στην ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) που εκδόθηκε από το ΚΤΕΟ κατά τον αμέσως προηγούμενο έλεγχο (πριν από τον έλεγχο στον οποίο διαπιστώθηκε η παραποίησή του) προστεθούν τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο προαναφερθέντων ελέγχων και το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος μετά την παραποίηση. 

Το ΚΤΕΟ θα χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα καταγράφεται η αλληλουχία των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί και καταγραφεί σε κάθε έλεγχο, ο υπολογισμός των τεκμαρτών χιλιομέτρων σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άθροισμα των διανυθέντων και των τεκμαρτών χιλιομέτρων, τιμή στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα διενεργείται από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. 

Μετά τη διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα διενεργείται επανέλεγχος του οχήματος σε ΚΤΕΟ εφόσον επιδεικνύεται η ανωτέρω βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων που πραγματοποίησε τη διόρθωση.

γ) Θα παρέχεται απ’ το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, μέσω της διαδικτυακής πύλης του, σε πιστοποιημένους χρήστες του TAXlSnet, ηλεκτρονική υπηρεσία για την πληροφόρηση αναφορικά με τις ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων οι οποίες έχουν καταγραφεί κατά τους διενεργηθέντες στα ΚΤΕΟ της χώρας τεχνικούς ελέγχους, καθώς και για την ημερομηνία διενέργειας του επόμενου τεχνικού ελέγχου. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου