Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Από 5/11 η χορήγηση και η ανανέωση των καρτών μετακίνησης ΑμεΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, την οποία υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι δικαιούχοι. Για το έτος 2018, χορηγείται δελτίο μετακίνησης:

1) Στα άτομα με αναπηρίες:
 • Ελληνικής υπηκοότητας.
 • Υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΟΧ).
 • Υπηκόους των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α').
 • Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία, μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος.
 • Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο, πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της περιφερειακής ενότητάς τους. 

Στην εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν δελτίο-κάρτα, ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

2) Στα άτομα με αναπηρίες:
 • Ελληνικής υπηκοότητας.
 • Υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΟΧ).
 • Υπηκόους των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ').
 • Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία, μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος.
 • Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ, εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Χορήγηση δελτίων στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Tα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι, όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Κάθε δελτίο μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
 1. Διάρκεια ισχύος, ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.
 2. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.
 3. Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
 4. Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.
 5. Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.

Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη: «Παρέχεται δωρεάν μετακίνηση στα αστικά λεωφορεία του νομού και έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ».

Σε ότι αφορά στα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες της περιφερειακής ενότητάς τους, καθώς και των συνοδών τους, κατά τη θεώρηση ή την έκδοση αυτών θα επικολλάται ένα κουπόνι ετήσιας ισχύος. Η παράδοση των κουπονιών θα γίνεται από τα ΚΤΕΛ στις αρμόδιες Δ/νσεις των περιφερειακών ενοτήτων.

Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής το οποίο θα αποστέλλεται στη Δ/νση Πολιτικών ΑμεΑ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όσα κουπόνια δεν χρησιμοποιηθούν, θα επιστραφούν στα ΚΤΕΛ. Αν κατά την ανανέωση, το δελτίο είναι κατεστραμμένο ή δεν υπάρχει χώρος στην πίσω πλευρά του, παρέχεται καινούργιο, αν, όμως, υπάρχει, τότε θα αναγράφεται είτε ιδιοχείρως είτε εντύπως σε αυτό και θα σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη «ισχύει μέχρι 31-12-2018».

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν:
 • Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία, αν πρόκειται για τυφλό ή βαριά νοητικά υστερούντα), τις οποίες θα υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων όλης της χώρας, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018, αφού λάβουν αντίγραφα καταστάσεων με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα αντίστοιχα ΚΕΠ, υποβάλλουν άμεσα στη Δ/νση Πολιτικών ΑΜΕΑ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το συνολικό αριθμό των δελτίων των ΑμεΑ που χορηγήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση, αλλά και την έκδοση των νέων δελτίων, η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η-11-2018 και λήξης η 31η-12-2018.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2018 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2019) απαιτείται, για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
 • Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
 • ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
 • Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
 • αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
 • παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
 • ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
 • εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, στις γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό, ενώ δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/98. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου