Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

Η ανατομία του διαγωνισμού για τη Νέα Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας

Δημοσιεύθηκε στις 6 Απριλίου η προκήρυξη για τον πολυαναμενόμενο διαγωνισμό κατασκευής της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Αττικό Μετρό.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής (ΜΕ), η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, η προμήθεια, η εγκατάσταση, οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού και σιδηροδρομικού εξοπλισμού, η συντήρηση του Έργου, η εκπαίδευση του προσωπικού και η προμήθεια των ανταλλακτικών της Γραμμής 4 του Μετρό, Τμήμα Α΄ Άλσος Βεΐκου - Γουδή.

Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια τροχαίου υλικού, καθώς και η κατασκευή Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και κτιρίου συντήρησης και επισκευών συρμών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.

To μήκος της νέας γραμμής είναι 13 χλμ και περιλαμβάνει 14 νέους σταθμούς. Επίσης, για την λειτουργία αυτού του τμήματος θα απαιτηθεί η προμήθεια μέχρι 18 νέων συρμών.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 1.798.000.000 (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 1,45δις ευρώ). Η διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου ορίστηκε σε 96 μήνες, δηλαδή 8 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν το έργο ξεκινήσει το 2019, τότε η έναρξη λειτουργίας προσδιορίζεται για το 2027.

Η Α` φάση που είναι η Προεπιλογή θα γίνει στις 30 Ιουνίου αν και παράγοντες της αγοράς θεωρούν βέβαιο ότι θα υπάρξουν παρατάσεις προκειμένου να υπάρξουν διευκρινίσεις επί της προκήρυξης. Σύμφωνα με την προκήρυξη ο προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων θα είναι μέχρι 7 σχήματα. Στα αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων είναι η εμπειρία σε έργα Πολιτικού Μηχανικού και η εμπειρία σε Ηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα και Τροχαίο Υλικό.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2017 (ενάριθμο έργο 2017ΣΕ06550000) ως έργο προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ε.Π-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και από δανειακές πιστώσεις της ΕΤΕπ.

Τα κριτήρια για τις συμμετέχουσες εταιρίες είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στα οικονομικά των υποψηφίων θα πρέπει να προκύπτει χρηματοληπτική και οικονομική ικανότητα του Υποψηφίου για ποσό τουλάχιστον οκτακοσίων εκατομμυρίων (800.000.000,00)EUR, εκ των οποίων ποσό τουλάχιστον τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000,00)EUR, να είναι διαθέσιμο για χορήγηση δανείων και ποσό τουλάχιστον τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000,00)EUR για χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών, εκ των οποίων ποσό τουλάχιστον διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000,00)EUR. Το ποσό αυτό σε περίπτωση κοινοπραξίας υπολογίζεται αθροιστικά.

Σχετικά με την εμπειρία που αναζητείται οι ελάχιστες απαιτήσεις Εμπειρίας είναι:

α. Κατασκευή υπόγειας διάνοιξης σιδηροδρομικών / οδικών σηράγγων σε αστικό περιβάλλον με Μηχάνημα Διάνοιξης Σηράγγων Ολομέτωπης Κοπής (ΤΒΜ), με ελάχιστο όγκο διάνοιξης σήραγγας 200.000 m3, διατομής κατ' ελάχιστον 30 m2.

β. Κατασκευή υπόγειας διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον με συμβατικά μηχανικά μέσα, με ελάχιστο όγκο διάνοιξης σήραγγας 40.000 m3, διατομής κατ' ελάχιστον 100 m2.

γ. Κατασκευή υπόγειων Σταθμών Μετρό ή άλλων αστικών υπόγειων έργων (όπως σταθμοί αυτοκινήτων), ελάχιστου βάθους 12m, με τη μέθοδο ανοικτού ορύγματος (cut & cover ή cover & cut), με ελάχιστο όγκο εκσκαφής 100.000 m3.

δ. Θέση σε λειτουργία συστημάτων αερισμού Μετρό, ελάχιστης εγκατεστημένης ισχύος 1.500 KVA.

ε. Κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής, κατ' ελάχιστον 8.000 m μήκους μονής τροχιάς.

στ. Θέση σε λειτουργία συστημάτων ισχύος έλξης Μετρό, ελάχιστης εγκατεστημένης ισχύος 6.000 KVA.

ζ. Θέση σε λειτουργία ενός (1) τουλάχιστον συστήματος σηματοδότησης Μετρό CBTC, με λειτουργία χωρίς οδηγό, με χρονοαπόσταση λειτουργίας 90sec ή λιγότερο και με εξοπλισμό και λογισμικό ασφάλειας επιπέδου SIL4 τα οποία να έχουν ελεγχθεί και αξιολογηθεί από εξειδικευμένο αξιολογητή ασφάλειας.

η. Θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 10 συρμών Μετρό, χωρίς οδηγό και με τεχνολογία σηματοδότησης CBTC.

Σχετικά με τους μελετητές του έργου, ένα κομβικό σημείο είναι πως επί ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται να επιλεγεί και να προταθεί ο ίδιος μελετητής από περισσότερους του ενός υποψήφιου. Για τη συμμετοχή στο Β΄ Στάδιο του Διαγωνισμού οι επιλεγέντες Υποψήφιοι θα καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2 % του προϋπολογισμού του Έργου που θα προκύψει κατά το Β΄ Στάδιο του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α).

Στον Ανάδοχο θα χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή ύψους 10 % επί του ολικού ποσού της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και των απολογιστικών χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ). Ο τρόπος χορήγησης της προκαταβολής θα καθοριστεί στα τεύχη του Β΄ Σταδίου. Κατά τα λοιπά οι πληρωμές προς τον ανάδοχο θα διενεργούνται σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Αυστηρά είναι και τα κριτήρια για τις Κοινοπραξίες καθώς όπως αναφέρεται "η ένωση στην οποία θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να καταθέσει στην Αττικό Μετρό Α.Ε συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση κοινοπραξίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, από τα νομιμοποιητικά έγγραφα συστάσεως, θα πρέπει να προκύπτει ότι τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της Αττικό Μετρό Α.Ε, αλληλεγγύως, αδιαίρετα και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης".

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤο ενδιαφέρον των μεγάλων τεχνικών εταιρειών, εγχώριων και του εξωτερικού είναι τεράστιο και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται (ένα και αδιαίρετο έργο με Η/Μ και συρμούς στο αντικείμενο) αναμένεται να δημιουργήσει πολυμελείς κοινοπραξίες που θα αποτελούνται από 3 ή και περισσότερες εταιρείες.

Σε αυτά τα σχήματα θα δούμε τεχνικές εταιρείες να κοινοπρακτούν με εταιρείες που ειδικεύονται στα Η/Μ και άλλες που παράγουν και προμηθεύουν τρένα, ενώ θα υπάρχουν και πολύ μεγάλα μελετητικά γραφεία.

Η ολοκλήρωση της Α`φάσης θα ξεκαθαρίσει ποια σχήματα θα συνεχίσουν. Η Β`φάση αναμένεται στις αρχές του 2018 και αφορά την κατάθεση των τεχνικών προσφορών ενώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 αναμένεται η κατάθεση των οικονομικών προσφορών, από όπου θα προκύψει το ανάδοχο σχήμα του χρυσοφόρου συμβολαίου, του μεγαλύτερου την τελευταία 30ετία για την Αθήνα και το μεγαλύτερο εν ενεργεία της χώρας.

ΠΗΓΗ: Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου