Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

Δεμένα θα παραμένουν τα πλοία αν είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι, ενώ αναβαθμίζονται τα δικαιώματα των επιβατών

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας αναβαθμίζεται η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας και θα επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ενώ αναβαθμίζονται και τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης του δρομολογίου ακόμη και για απαγορευτικό απόπλου λόγω δυσμενών συνθηκών

Η προσήκουσα καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη θα αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη δρομολόγηση κάθε τύπου πλοίου, ενώ η παράβασή τους δύναται να επιφέρει ακόμα και την κύρωση της απαγόρευσης απόπλου. 

Επίσης προτείνονται τροποποιήσεις των διατάξεων για θέματα που αφορούν στο χρόνο εκκίνησης των δικαιωμάτων του επιβάτη σε περιπτώσεις καθυστέρησης απόπλου, στη δυνατότητα μεταφοράς του επιβάτη στον προορισμό του και με άλλο δρομολόγιο υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, καθώς και στη δυνατότητα παροχής από τον μεταφορέα στον επιβάτη δωρεάν ελαφρών γευμάτων, γευμάτων και αναψυκτικών και κατά τη διάρκεια καθυστέρησης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο παρατηρήσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) με στόχο την πλήρη προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις πριν από την έναρξη δρομολογίων εκάστης δρομολογιακής περιόδου επιβατηγού και οχηματαγωγού, επιβατηγού ή φορτηγού πλοίου, επιβατηγού υδροπτέρυγου και ταχύπλοου πλοίου οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να έχουν εξοφλήσει τις πάσης φύσης αποδοχές του πληρώματος του πλοίου και τις αναλογούσες εισφορές. 

Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τις καθ` ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από την έναρξη δρομολογίων του πλοίου επαληθεύουν τη συμμόρφωση του πλοιοκτήτη με τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του. 

Εάν Λιμενική Αρχή γίνει αποδέκτης καταγγελίας προδήλως βάσιμης ή πληροφορηθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι πλοιοκτήτης δε συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών στο πλήρωμα καθώς και την προσήκουσα απόδοση των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών διερευνά το θέμα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, τη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων και τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και χορηγεί προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερών για την συμμόρφωση του πλοιοκτήτη, ανεξάρτητα από τη διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων. 

Σε περιπτώσεις παρόδου απράκτου της προθεσμίας θα επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου η οποία αίρεται μόνον εφόσον εξοφληθούν οι οφειλόμενες αποδοχές. 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα μπορεί να απορρίψει αίτηση δρομολόγησης, που υποβάλλεται ή τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ), στην περίπτωση επιβολής σε βάρος του πλοίου απαγόρευσης απόπλου, τουλάχιστον δυο (2) φορές μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ή την ημερομηνία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. 

Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι ο απόπλους θα καθυστερήσει για πάνω από ενενήντα (90΄) λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα ή σε περίπτωση καιρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου, ο επιβάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος. 

Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, να λάβει δωρεάν ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής, εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν ευλόγως να εξασφαλισθούν, να διαμείνει επί του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να προωθηθεί με το ίδιο πλοίο ή με άλλο δρομολόγιο προς τον τελικό προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν και χωρίς επιπλέον κόστος. 

Ο επιβάτης θα μπορεί να διαμείνει επί του πλοίου, εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της απαγόρευσης απόπλου για να συνεχίσει το ταξίδι του. 

Όταν λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου ακυρωθεί προγραμματισμένο δρομολόγιο, ο επιβάτης δικαιούται: 
α. Να ενημερωθεί εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσει να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα σε χρονικό διάστημα εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών λαμβάνοντας δωρεάν ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής και εφόσον είναι διαθέσιμα ή δύνανται να εξασφαλισθούν, ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. 

β. Να λάβει τροφή και κατάλυμα, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα υπό τους όρους του άρθρου 6 περίπτωση β΄, εφόσον ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α΄. 

γ. Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του εντός 24 ωρών με υπαιτιότητα του μεταφορέα. 

Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας ή σε εντολές της αρμόδιας Αρχής γενικά, ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για τυχόν εγκεκριμένη τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων η οποία σχετίζεται με την εξυπηρέτηση εκτάκτων μεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr0 comments:

Δημοσίευση σχολίου