Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

15 μέτοχοι ζητούν να διαταχθεί δικαστικώς, διαχειριστικός έλεγχος στο ΚΤΕΛ - Ρόδου

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προσέφυγαν 15 μέτοχοι του «Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεοφωρείων ΚΤΕΛ υπεραστικών και αστικών γραμμών Ρόδου ΑΕ» (διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»), ζητώντας να διαταχθεί, δικαστικώς, διαχειριστικός έλεγχος (έλεγχος σκοπιμότητας) στην επιχείρηση. 

Οι αιτούντες τυγχάνουν μέτοχοι της εταιρείας κατά συνολικό ποσοστό 34,17%. Συγκεκριμένα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 15.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων είναι κύριοι 5.125,00 μετοχών. 

Με την αίτησή τους, αιτούνται να πραγματοποιηθεί έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος λόγω της κακής διαχείρισης της εταιρείας και συγκεκριμένα της κοινής εκμετάλλευσης λεωφορείων που δραστηριοποιούνται στις υπεραστικές γραμμές λεωφορείων της νήσου Ρόδου και επικουρικώς λόγω παράβασης διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας κυρίως από την Διοίκηση αυτής. 

Διατείνονται συγκεκριμένα ότι κατά την πραγματοποιηθείσα την 30/09/2015 τακτική γενική συνέλευση της ΚΤΕΛ Α.Ε, ζήτησαν, τηρώντας τις εκ του νόμου προϋποθέσεις να τους παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τα εξής ζητήματα: 
  • Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 2014, αναφέρονται ποσά που αφορούν σε χρεωστικούς τόκους. Σε τι αφορούν οι τόκοι αυτοί, όταν στον ισολογισμό δεν αναφέρεται πουθενά δανεισμός στο παθητικό; 
  • Στο 2014 (παθητικό), αλλά και στο 2013, υπάρχουν οφειλές σε προμηθευτές και διάφορους πιστωτές. Γιατί δεν εξοφλούνται εφόσον υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα; Ποιοι είναι οι «πιστωτές διάφοροι»; 
  • Ενώ η εταιρεία είναι κερδοφόρα και έχει χρηματικά διαθέσιμα, δεν διανέμονται μερίσματα στους μετόχους, την στιγμή μάλιστα που ο φόρος στα διανεμόμενα κέρδη είναι μόνο 10% και βαρύνει τους μετόχους. Ποιος ο λόγος; 
  • Το ποσό των απαιτήσεων κατά πελατών (ενεργητικό) παραμένει υψηλό. Ποιοι πελάτες χρωστάνε τόσο μεγάλο ποσό, όταν τα εισιτήρια εισπράττονται με μετρητά, και ποιες ενέργειες κάνει το ΔΣ για την είσπραξή τους; 
  • Οι απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης (ενεργητικό) είναι εξωπραγματικά μεγάλο κονδύλι. Αυξήθηκαν δε μέσα σε ένα έτος κατά 359.490,00€. Σε τι αφορούν οι απαιτήσεις αυτές; Κατά ποιων οργάνων διοίκησης είναι απαιτητές; Γιατί αυξήθηκαν τόσο πολύ μέσα σε ένα έτος; Ποιοι από τα όργανα διοίκησης συνέβαλαν και ευθύνονται για την δημιουργία και διόγκωση του κονδυλίου αυτού. 
  • Το υπόλοιπο ταμείου σε μετρητά (ενεργητικό) μειώθηκε κατά περίπου 240.000,00€ σε σχέση με το 2013. Που διοχετεύτηκαν τα χρήματα αυτά, όταν μάλιστα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 55.000,00€ περίπου; 
  • Οι χρεώστες διάφοροι αυξήθηκαν κατά περίπου δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ. Ποιοι είναι αυτοί συνολικά και γιατί οφείλουν τόσα χρήματα στην εταιρεία; 
  • Στον ισολογισμό (παθητικό), στο 2014 τα ειδικά αποθεματικά αυξήθηκαν κατά περίπου 57.000,00€. Τι ειδικά αποθεματικά είναι αυτά; Ποιων διατάξεων νόμων; Πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν.4172/2013 για την διατήρησής τους; 
  • Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού (παθητικό), μειώθηκαν κατά περίπου 190.000,00€, ποσό που είναι ανακόλουθο με βάση τις διενεργηθείσες αποσβέσεις χρήσης. Που οφείλεται αυτό; 
  • Στο 2014 λογίστηκαν έκτακτα έσοδα 109.373,16€ και έσοδα προηγουμένων χρήσεων 175.935,17€. Σε τι αφορούν; Εισπράχθηκαν; Αν ναι που διατέθηκαν τα χρήματα; 
Υποστηρίζουν ότι κοινοποίησαν στην εταιρεία την από 24 Σεπτεμβρίου 2015 εξώδικη όχλησή τους, αναφέροντας τα ανωτέρω και δεν έλαβαν απαντήσεις ενώ υποστηρίζουν ότι η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις για σοβαρότατα θέματα χωρίς την τήρηση της προσήκουσας διαδικασίας. 

Αμφισβητούν παραπέρα την πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται κατά το νόμο, για την εκπαιδευτική επάρκεια του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας. 

Επίσης ζητούν να διευκρινιστεί εάν ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΤΕΛ ΑΕ όπως και τα λοιπά μέλη αυτού είναι ιδιοκτήτες πλέον του ενός λεωφορείων. 

Επικαλούνται παραπέρα πληροφορίες για μισθολογικές παλινδρομήσεις, ως προς δικαιούμενες και καταβαλλόμενες αποδοχές των εργαζομένων στην Α.Ε., με αποτέλεσμα να αιωρείται η υποψία ότι καταβάλλονται αποδοχές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες Σ.Σ.Ε ή Δ.Α. του κλάδου, με αποτέλεσμα την οικονομική ζημία της. 

Αιτούνται επιπλέον να τους γνωστοποιηθεί εγγράφως εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις έχουν χορηγηθεί δάνεια από την Α.Ε. σε μετόχους ή τρίτους και για ποιο σκοπό. 

Ισχυρίζονται επιπλέον ότι στο έτος 2010, δεν αιτιολογούνται επαρκώς (λογιστικά), εγγραφές ανάληψης μετρητών σε χρέωση ταμείου από λογαριασμό επιταγών πληρωτέων. 

Διατείνονται ότι η εταιρεία διοικείται κατά τρόπο αυθαίρετο και χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες παραβιάζοντας έτσι (και ως προς τις διαδικασίες) το νόμο και το καταστατικό. 

Με αγωγή τους εξάλλου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ζητούν να κηρυχθεί άκυρη η από 30-9-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 

Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Βασ. Καβουριού και Μαρία Παρούσου.


Πηγή:www.dimokratiki.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου