Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Μεσσηνία: Οι πολίτες ζητούν την επαναλειτουργία του τρένου όχι μόνο στο πανηγύρι

Ο σιδηρόδρομος για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τους πολιτικούς της προϊστάμενους, αλλά και τους υπόλοιπους φορείς εξουσίας, τόσο στην Περιφέρεια όσο και στους Δήμους της Μεσσηνίας, είναι προφανώς καλός μόνο για τα πανηγύρια! 

Θεωρούμε ότι είναι πρωτάκουστο η εταιρεία να αναγγέλλει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμάτα - Μεσσήνη για μια μόλις εβδομάδα, στη διάρκεια δηλαδή του πανηγυριού της Μεσσήνης, η οποία μάλιστα γέμισε από κόσμο και να κωφεύει στις εκκλήσεις των πολιτών, όπως και στο αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ -Π.Ε.Π.Ε. για μόνιμη καθημερινή λειτουργία της γραμμής Καλαμάτα - Μεσσήνη - ΤΕΙ - Ζευγολατιό - Διαβολίτσι. 

Όταν, μάλιστα, όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η λειτουργία της είναι βιώσιμη οικονομικά, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ορθολογισμός στα δρομολόγια. Και βέβαια, δεν μπορούμε να πέσουμε στην παγίδα ότι για να δούμε και πάλι τρένο στην Καλαμάτα πρέπει να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, διαφορετικά η υπόθεση είναι χαμένη. 

Αν μη τι άλλο, είναι σκέτος αφορισμός να υποστηρίζουν κάποιοι ότι το Δημόσιο είναι μόνο για να δημιουργεί ελλείμματα. Αν δεν υπάρξουν πελατειακά κριτήρια και τοποθετήσεις ημετέρων από το… παράθυρο, όπως γινόταν για δεκαετίες τώρα, μπορεί να λειτουργήσει η γραμμή και χωρίς ιδιωτικό μανδύα. 

Μεμονωμένες τοπικές ομάδες φίλων των σιδηροδρόμων και κατασυκοφαντημένοι εργαζόμενοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι οι μόνοι που επιμένουν να θέτουν ξανά και ξανά το θέμα της επαναλειτουργίας του σιδηρόδρομου, αλλά και που προσπαθούν να προστατεύσουν από τη λεηλασία τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού, του οποίου η απαξίωση είναι προϋπόθεση μιας επιτυχούς ιδιωτικοποίησης/εκποίησης. 

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα και ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, αυτοί που αποφάσισαν να σκοτώσουν το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο ουσιαστικά είναι οι ηθικοί αυτουργοί αυτού που συμβαίνει στο οδικό δίκτυο. 

Τι θα χρειαστεί να κάνουμε, τελικά, να επεκτείνουμε τους αυτοκινητόδρομους μέχρι κάθε χωριό, κάθε οικισμό, κάθε απομονωμένη αγροικία, μήπως και γλυτώσουμε; Δεν είναι δυνατόν πλέον να σκοτώνονται καθημερινά άνθρωποι στους διάφορους επαρχιακούς δρόμους της Μεσσηνίας και να μην ενδιαφερόμαστε για τη λήψη μέτρων πρόληψης. 

Εί­ναι δι­α­πι­στω­μέ­νη α­νάγ­κη η λει­τουρ­γί­α προ­α­στια­κής γραμ­μής στο Νο­μό Μεσ­ση­νίας, α­φού ο προ­α­στια­κός μπο­ρεί να κα­λύ­ψει ανάγ­κες με­τα­κί­νη­σης α­κό­μη και α­πό την Τριφυ­λί­α και την Ά­νω Μεσ­ση­νί­α, ό­πως γι­νόταν, κα­θό­τι εκεί­νο που εν­δι­α­φέ­ρει πρω­τί­στως εί­ναι μια ζων­τα­νή προα­στια­κή γραμ­μή, η οποί­α υ­πό προ­ϋ­πο­θέ­σεις μπο­ρεί να λύ­σει πολ­λά προ­βλή­μα­τα. 

Εί­ναι αυ­το­νό­η­το ό­τι πρέ­πει να α­πο­φα­σι­σθεί η ε­πα­να­λειτουρ­γί­α ή­δη πληρωμέ­νων και α­να­βαθ­μι­σμέ­νων υ­πο­δο­μών προς ό­φε­λος του κα­θη­με­ρι­νού χρή­στη και η ε­πα­να­λει­τουρ­γί­α της Προ­α­στια­κής Γραμ­μής Μεσ­σή­νης - Καλαμά­τας. 

Η συγκεκριμένη γραμμή ε­νώ­νει τις δύο περιοχές με τη βι­ο­μη­χα­νι­κή πε­ρι­ο­χή, ό­που συγ­κεν­τρώ­νον­ται έν­το­νες ε­παγ­γελ­μα­τι­κές δρα­στη­ρι­ό­τη­τες, με το στρατι­ω­τι­κό και το πο­λι­τι­κό α­ε­ρο­δρό­μιο της πό­λης, το ο­ποί­ο α­να­βαθ­μί­ζε­ται, με το ΤΕΙ Κα­λα­μά­τας, τον ΟΑΕΔ, κα­θώς και τις δυ­τι­κές συ­νοι­κί­ες της Κα­λα­μά­τας και τον ε­κτε­τα­μέ­νο οι­κι­στι­κό ι­στό του Α­σπρο­χώ­μα­τος. Αλλά το βα­σι­κό­τε­ρο, ο κό­σμος της Μεσ­σή­νης και της Κα­λα­μά­τας έ­χει ή­δη απο­δεί­ξει ό­τι ζη­τά το τρέ­νο. Το οι­κο­νο­μι­κό, τα­χύ, φι­λι­κό, δι­κό του τρέ­νο. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER