Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015

Νέες ρυθμίσεις για τις συγκοινωνίες - Τι προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών

Τις νέες ρυθμίσεις που εισάγει ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος σχετικά με τις Συγκοινωνίες, τις τηλεπικοινωνίες,τα Δημόσια έργα και στις επιβατικές μεταφορές προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εξέδωσε σήμερα

Τι αναφέρει η εγκύκλιος για τις συγκοινωνίες και τα μέσα μεταφοράς: 
Διατάξεις περί της διάθεσης εισιτηρίων και τον έλεγχο κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα δημόσιας χρήσης (οδικών αστικών και υπεραστικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών). 
Με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 25 του ν.4313/2014 τροποποιούνται τα άρθρα 1 έως 3, αντιστοίχως, του ν.1214/1981 (Α' 286) «Περί επιβολής κυρώσεων εις τους διακινούμενους δια χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως άνευ καταβολής κομίστρου και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως ισχύει. 

Διατάξεις περί έκδοσης Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών και εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και 2006/2004. 
Με το άρθρο 26 του ν.4313/2014 παρέχεται στο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξουσιοδότηση έγκρισης «Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών» ανά κατηγορία οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών (παράγραφος 1), καθορίζεται το εύρος των επιβαλλόμενων στους μεταφορείς διοικητικών προστίμων, θεσπίζεται μηχανισμός δύο επιπέδων υποβολής και διεκπεραίωσης και εξέτασης καταγγελιών για την παραβίαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών, ορίζεται αρμόδιος φορέας ελέγχου εφαρμογής του Κανονισμού 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων (παράγραφος 5) καθώς και αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 (παράγραφος 6), διατηρείται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 181/2011 των διεθνών τακτικών μεταφορών επιβατών που εκτελούνται μεταξύ της Ελλάδας και χωρών μη μελών της Ε.Ε., όπως αυτή αρχικώς θεσπίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του ν.4199/2013 (Α' 216) (παράγραφος 8) και τροποποιείται το άρθρο 75 του ν.4199/2013. 

Ρυθμίσεις θεμάτων Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών: 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 τίθενται προβλέψεις αναφορικά με τα σημεία αναχώρησης/άφιξης (αφετηρίες) διεθνών λεωφορειακών γραμμών. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 συμπληρώνεται η παρ.15.2 του άρθρου 185 του ν.4070/2012, αναφορικά με τις διεθνείς τακτικές γραμμές που διενεργούνται μεταξύ της Ελλάδας και των όμορων χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες θα τεθούν με ΚΥΑ, η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων βάρους έως 10 κιλά. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 ρυθμίζονται θέματα για τον καθορισμό των θέσεων στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραμμές στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Ρυθμίσεις χορήγησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας: 
Με το άρθρο 28 προβλέπεται ότι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εθνικών ή εθνικών και διεθνών επιβατικών μεταφορών, οι οποίοι απέκτησαν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ή Επάρκειας χωρίς εξετάσεις ή απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση απόκτησής του, βάσει του π.δ. 346/2001 και των προγενέστερων αυτού διατάξεων, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της επάρκειας αυτής, εφόσον εργάζονταν ως διαχειριστές επιχείρησης εθνικών ή διεθνών επιβατικών μεταφορών κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2009. 

Στα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξάρτητα αν κατέχουν λεωφορείο ολόκληρο ή κατ' ιδανικό μερίδιο, η αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας χορηγεί, με αίτηση τους, πιστοποιητικό για εθνικές ή εθνικές και διεθνείς επιβατικές μεταφορές ανάλογα. 

Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών: 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισμού ή μεταβίβασης λεωφορείου δημόσιας χρήσης που ανήκει στην κυριότητα του νομικού προσώπου ΚΤΕΛ Α. Ε. ή ΚΤΕΛ ή σε εταιρεία του άρθρου 29 του ν. 588/1977, που είναι ενταγμένη σε τέτοιο φορέα, υπόχρεα υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας, που ορίζει το άρθρο 13 του π.δ. 258/2005 (Α' 316) είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών. 

Διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης Επιβατηγών και Λεωφορείων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν.4313/2014 η οριζόμενη προθεσμία στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α'31), όπως ισχύει, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τις περιπτώσεις β' (Ε.Δ.Χ.), γ' (Τουριστικό Λ.Δ.Χ.) και δ' (Λ.Δ.Χ που είναι ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. ή ανήκει σε επιχείρηση με οποιανδήποτε νομική μορφή ή κοινοπραξία ή κοινωνία, το οποίο εκτελεί ή εκτελούσε μεταφορές σε αστικές ή υπεραστικές επιβατικές γραμμές) της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου του ν. 2579/1998 (υπεραξία). Διατάξεις περί Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.). 

Με τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) ενώ με την παράγραφο 5 του ίδιου αυτού άρθρου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η υπ' αριθμ. Α οικ 45787/3551/5-08-2014 (Β' 2283) κ.υ.α.. 

Διατάξεις για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα: 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, αναδιατυπώνεται ο ορισμός των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Ειδικής Μίσθωσης αυτοκινήτων (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ) προκειμένου να συμπεριληφθεί η υποκατηγορία των Ε.Δ.Χ.- Ειδικής Μίσθωσης ΑμΕΑ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) αυτοκινήτων και ορίζεται ότι τα εν λόγω οχήματα θα εισπράττουν κόμιστρο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Με την παράγραφο 7 του ίδιου αυτού άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 91 του ν.4070/2012 με την οποία καθορίζεται ότι τα Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου αφενός αναδιατυπώνονται κατά τρόπο σαφή οι έννοιες της έναρξης και του τέλους της διαδρομής του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όπως αυτές ορίζονταν στην παράγραφο 6 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, αφετέρου εισάγονται οι έννοιες της έναρξης και του τέλους λειτουργίας του ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου προκειμένου να προσδιορίζεται κατά τρόπο σαφή και σε συνάρτηση με το σημείο παραλαβής του επιβάτη η χρονική στιγμή που πρέπει σε κάθε περίπτωση μίσθωσης και προμίσθωσης να τίθεται σε λειτουργία το ταξίμετρο. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την έναρξη λειτουργίας του ταξιμέτρου ορίζεται ότι: 
 • στις περιπτώσεις μίσθωσης και προ μίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής ζώνης, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση- παραλαβή του επιβάτη, 
 • στις περιπτώσεις προ μίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής ζώνης, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας- διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής ζώνης, όπου υφίσταται, 
 • στις περιπτώσεις προ μίσθωσης όπου ο επιβάτης και το Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο βρίσκονται εντός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του οχήματος αλλά εκτός των ορίων της περιμετρικής ζώνης, εφόσον υφίσταται, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την εκκίνηση του οχήματος. 
Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται, με την παράγραφο 5 του ίδιου αυτού άρθρου του ν.4313/2014, η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του ν.4070/2012 περί της προ μίσθωσης Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου. 

Έτσι, η υπ' αριθμ. Α 54501/5518/28-01-2014 (Β' 227) ΥΑ με την οποία καθορίζεται το κόμιστρο για τα Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητα θα τροποποιηθεί προκειμένου να ενσωματώσει τις νομοθετικές τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4313/2014. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 αναδιατυπώνεται ο ορισμός του ταξίμετρου καθώς οι συγκεκριμένες συσκευές συμπεριλαμβάνουν στο πληρωτέο χρηματικό ποσό το σύνολο των τυχόν επιβαλλόμενων ειδικών επιβαρύνσεων που χρεώνονται ανά διαδρομή. 

Με τις παραγράφους 4, 9, 11 και 14 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου αναδιατυπώνονται συγκεκριμένα σημεία των άρθρων 85, 102, 106, 109 και 110 του ν.4070/2012 (Α' 82) όπως ισχύει, προκειμένου να διορθωθούν λανθασμένοι όροι υπηρεσιών, αριθμοί άρθρων καθώς και λοιπές αστοχίες του νόμου. 

Με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, με τις οποίες αντικαθίστανται οι παράγραφοι 5 των άρθρων 89 και 92 του ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 104 του ν.4199/2013 αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αυξάνεται το όριο ηλικίας των μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων που δύνανται να ταξινομούνται ως Δημοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) από τα δύο (2) στα πέντε (5) έτη, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου. 

Με την παράγραφο 17 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 104 του ν.4199/2013. 

Με την παράγραφο 10 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 102 του ν.4070/2012, θεσπίζεται απαγόρευση μεταβίβασης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία ταξινόμησης και θέσης σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων κατ' εφαρμογή των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του ίδιου ανωτέρω νόμου. 

Με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 106 του ν.4070/2012 όπως ισχύει, θεσπίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών εντός του οποίου δύνανται οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί- κατ' εφαρμογή των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012- αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. 

Για τον υπολογισμό του οκταμήνου λαμβάνεται υπόψη η ημ/νία έκδοσης της απόφασης του Περιφερειάρχη. 

Στις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται οριστικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. 

Με την παράγραφο 13 του άρθρου 31 του ν. 4313/2014 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του ν.4070/2012 αίροντας της υποχρέωση όπως τα δικαιολογητικά 
(i) και (ii) της ενότητας Β' της παραγράφου 2 του ίδιου αυτού άρθρου που οφείλουν να προσκομίσουν τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106 του ν.4070/2012. Με την παράγραφο 15 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 111 του ν.4070/2012 όπως ισχύει, θεσπίζεται η 30η Απριλίου 2015 ως καταληκτική ημερομηνία για την ταξινόμηση, από μέρους των δικαιούχων και θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις έδρες- διοικητικές μονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012 και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 

Στις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας, το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται οριστικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Με την παράγραφο 16 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου, με το οποίο αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των π.δ. 243 και 244/1987 (Α' 104), ορίζεται ειδική διαδικασία εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως δυσλεξία. 

Ειδικότερα, υποψήφιοι που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες καταθέτουν γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.), η οποία εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας η οποία χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτό τομέα Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση. 

Η ειδική εξέτασή των υποψηφίων πραγματοποιείται προφορικά από την επιτροπή των εξετάσεων η οποία τους διαβάζει το ερωτηματολόγιο και σημειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Επιπλέον, με την ίδια παράγραφο ορίζεται ότι στην περίπτωση εγκατάστασης και εφαρμογής, στο μέλλον, Μηχανογραφικού Συστήματος για τη διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, θα εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις για την εξέταση υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, ήτοι θα εξετάζονται με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών και με εκφώνηση των ερωτηματολογίων από την επιτροπή των εξετάσεων. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.4313/2014 θεσπίζονται, με κριτήριο τη σοβαρότητά τους, τέσσερις διακριτές κατηγορίες παραβάσεων των διατάξεων των Κανονισμών Λειτουργίας και του θεσμικού πλαισίου περί λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων: 
 • ελαφρές, 
 • σοβαρές, 
 • πολύ σοβαρές και 
 • ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις, 
ενώ με τις παραγράφους 2 και 3 καθορίζονται, αντιστοίχως, τα διοικητικά πρόστιμα ανά κατηγορία παράβασης και οι διοικητικές κυρώσεις επί των ιδιοκτητών, εκμεταλλευτών ή οδηγών των οχημάτων που παραβαίνουν τις διατάξεις περί λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 

Με την παράγραφο 4 του ίδιου ανωτέρω άρθρου του παρόντος νόμου, παρέχεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης για την κατάταξη, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, των παραβάσεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες παραβάσεων, τον καθορισμό των διοικητικών προστίμων και κυρώσεων ανά κατηγορία παράβασης, τη διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 104 του ν.4070/2012, τον καθορισμό- με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α', β' και δ' του άρθρου 100 του ν.4070/2012 όπως ισχύει- των παραβάσεων που εξετάζονται καθώς και των διοικητικών προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συμβούλια που είναι αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Κατόπιν έκδοσης της υ.α. της παραγράφου 4 του άρθρου 32 παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των π.δ 243 και 244/1987 (Α' 104), των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (Α' 46) όπως ισχύει, των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 98 και το άρθρο 101 του ν.4070/2012 όπως ισχύει (παράγραφος 5). 

Διατάξεις για τα εκμισθωμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα με οδηγό. 
Με το άρθρο 33 του παρόντος νόμου τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 105 του ν.4199/2013 (Α' 216) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Τουρισμού έκδοσης απόφασης για τον καθορισμό διακριτικών γνωρισμάτων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων που φέρουν τα εκμισθωμένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό για την πραγματοποίηση του μεταφορικού έργου της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012. 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2963/2001 
Με το άρθρο 34 τροποποιούνται διατάξεις του ν.2963/2001 σχετικά με την παροχή ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό υποδομών (σταθμών, μηχανοργάνωσης κλπ.) και στόλου των ΚΤΕΛ ΑΕ. 

Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 ρυθμίζονται θέματα για τον καθορισμό των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων για όλη την επικράτεια της χώρας. 

Ειδικά, για τον καθορισμό θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, στη διαδρομή, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 22212/29.10.2008 (Β' 2267) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών, όπως ισχύει, ο ΟΑΣΑ υποχρεούται να προβεί στον καθορισμό αυτών στην αιτούμενη θέση, εφόσον αυτή βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από στάση μέσων μαζικής μεταφοράς του ΟΑΣΑ. 

Διατάξεις για Λεωφορείο Αστικού τύπου χωρίς οδηγό. 
Με τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 48 του ν.4313/2014 θεσπίζεται η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επί καθορισμένης διαδρομής εντός αστικής περιοχής και για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο πιλοτικών εφαρμογών η θέση σε κυκλοφορία αυτοματοποιημένων οχημάτων χωρίς οδηγό, και συγκεκριμένα Λεωφορείων Αστικού τύπου, χωρίς προηγούμενη έγκριση τύπου από το Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Ειδικότερα, με τις αναφερόμενες διατάξεις καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης θέσης σε κυκλοφορία του Λεωφορείου (παράγραφος 4), επιβάλλεται η τοποθέτηση σε αυτά κατάλληλων μηχανισμών και συστημάτων που θα εξασφαλίζουν συμπεριφορά κίνησης/ πέδησης/ ακινητοποίησης αντίστοιχης με όχημα που διαθέτει οδηγό και έγκριση τύπου (παράγραφος 5), επιβάλλεται η παρακολούθηση από Κέντρο Ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικών συσκευών λήψης και καταγραφής εικόνας, του Λεωφορείου και της οδού στην οποία κινείται (παράγραφος 6), καθορίζονται υποχρεώσεις του υπεύθυνου για την παρακολούθηση της κίνησης του Λεωφορείου στο Κέντρο Ελέγχου (παράγραφος 7) ενώ με τη παράγραφο 8 του άρθρου παρέχεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης με την οποία θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες θέσης σε κυκλοφορία Λεωφορείων αστικού τύπου χωρίς οδηγό καθώς και κάθε άλλη σχετική τεχνική λεπτομέρεια. 

Διατάξεις για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και οχημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν.4313/2014, επιτρέπεται η διαγραφή από το Μηχανογραφικό Σύστημα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και οχημάτων που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας (αγωνιστικά) χωρίς να παραδοθούν σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής, όπως το π.δ. 116/2004 (Α' 81) ορίζει. 

Με την παράγραφο 2 παρέχεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας διαγραφής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας εφαρμογής του σχετικού άρθρου του νόμου. Παρομοίως, με την ίδια αυτή παράγραφο του άρθρου 49 παρέχεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης για τον καθορισμό των παραβάσεων, των οργάνων ελέγχου και επιβολής αυτών, των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων, που κυμαίνονται από τριακόσια (300) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, και των διοικητικών κυρώσεων, που κυμαίνονται από μία (1) ημέρα απαγόρευση κυκλοφορίας του οχήματος έως οριστική απαγόρευση κυκλοφορίας αυτού. 

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4199/2013 
α) Παροχή συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν ίδιο νομό. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 τροποποιούνται διατάξεις του ν.4199/2013 σχετικά με την παροχή συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) κατά τρόπο ώστε δημιουργηθεί το απαραίτητο και αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο προσαρμογής στις ρυθμίσεις του ν.4199/2013 και των μεμονωμένων μεταφορέων συγκοινωνιακού έργου άγονων γραμμών κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν ίδιο νομό, περιοχές για τις οποίες με τον ν. 4199/2013 προβλέπεται η ανάθεση του έργου να γίνεται κατά νήσο και σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής. 

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής που ιδρύεται από τους μεμονωμένους αυτοκινητιστές παρόχους του συνόλου ή μέρους του ανωτέρω έργου, να υποβάλουν σχετική πρόταση-αίτημα προς την οικεία Περιφέρεια, η οποία εκδίδει εγκριτική απόφαση εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος. 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της εν λόγω εγκριτικής απόφασης, ιδρύονται οι νέες εταιρείες ανάληψης του συνόλου ή μέρους του εν θέμα τι έργου. 

Τέλος, σε περίπτωση που οι μεμονωμένοι μεταφορείς ιδρύσουν ανώνυμη εταιρεία του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001, δηλαδή με εισφορά της κυριότητας των λεωφορείων ιδιοκτησίας τους στην εν λόγω εταιρεία, εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι ρυθμίσεις του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει (δεν υφίσταται, εν προκειμένω, ο περιορισμός. 

Γενικότερα, από την ημερομηνία αναθέσεως του εν θέμα τι έργου σε εταιρείες, εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι ρυθμίσεις του ν.2963/2001, καθώς και οι ρυθμίσεις του π.δ. 967/1979 που δεν αντίκεινται στον ν.2963/2001, έως την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν.4199/2013 στις γεωγραφικές περιοχές (νήσους) που δεν αποτελούν ίδιο νομό. 

Συναφώς, και για το εν θέμα τι έργο δεν υφίσταται ο περιορισμός της ύπαρξης στόλου τουλάχιστον δώδεκα λεωφορείων προκειμένου να δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες. 

β) Θέματα Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών 
Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της ΡΑΕΜ: προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της ΡΑΕΜ και εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον κλάδο), ενώ ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης καταβολής από τις ΚΤΕΛ της εισφοράς 0,5% του άρθρου 76 του ν. 4199/2013 η 1η Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ρ.Α.Ε.Μ. 

Διευκρινίσεις επί των άρθρων: 
 • 35 «Σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου σε δήμους», 
 • 36 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3446/2006», 
 • 37 «Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006» και 
 • 47 «θέματα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR)» θα δοθούν με νεότερη Εγκύκλιο του Υπουργείου Υπ.Με.Δι.
ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER