Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Όλες οι διατάξεις για τα ΚΤΕΛ του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών»

Σειρά διατάξεων για τα ΚΤΕΛ περιέχει το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών». Από αυτές, ξεχωρίζει το δικαίωμα μετατροπής ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ ΑΕ, Καθιέρωση νέας διανομαρχιακής γραμμής ΚΤΕΛ και οι κυρώσεις για μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς 5% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 για τα ΚΤΕΛ.

Τα άρθρα είναι τα ακόλουθα:
Άρθρο 33
Δικαίωμα μετατροπής ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ Α.Ε. 
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία, κυρίως για λόγους ίσης μεταχείρισης με την πλειονότητα των υπολοίπων ΚΤΕΛ της χώρας, στα οποία δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής τους σε ανώνυμες εταιρείες δύο μορφών και συγκεκριμένα ως α’ μορφής (με εισφορά της κυριότητας των λεωφορείων ιδιοκτησίας των μετόχων στην Α.Ε.) ή β΄ μορφής (με μίσθωση στην Α.Ε. των λεωφορείων φυσικών ή νομικών προσώπων που ήταν ενταγμένα στα ΚΤΕΛ) με το άρθρο 3 του ν. 2963/2001.

Άρθρο 35
Όριο ηλικίας λεωφορείων που ταξινομούνται πρώτη φορά ως αστικά ΚΤΕΛ 
Η προτεινόμενη ρύθμιση, λόγω και της οικονομικής συγκυρίας που πλήττει και τον κλάδο των αστικών ΚΤΕΛ, θα διευκολύνει την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων λεωφορείων αστικών ΚΤΕΛ με άλλα ηλικίας μέχρι 18 ετών, τα οποία θα είναι λιγότερο δαπανηρά και πιο προσιτά από τα διατιθέμενα και κυρίως σύγχρονης τεχνολογίας από την Ευρωπαϊκή αγορά.

Άρθρο 36
Θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας οδηγών λεωφορείων στο πλαίσιο του έργου μεταφοράς μαθητών 
Με την εν λόγω διάταξη ορίζεται ενιαίο όριο ηλικίας πενήντα πέντε ετών για τους οδηγούς λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης που διενεργούν σχολικές μεταφορές και εκδρομές, για λόγους προστασίας των συγκεκριμένων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 

Γίνεται πρόβλεψη πενταετούς παράτασης, με ανώτατο όριο τα εξήντα πέντε έτη, μετά από δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Άρθρο 37
Στο πλαίσιο της συνολικής ρύθμισης, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα για την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, καταργούνται οι σχετικές παρεκκλίσεις που προβλέπονταν στην παρ. 15 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999.

Άρθρο 38
Τροποποίηση του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261)
Σχετικά με τη ρύθμιση της 1ης παραγράφου: 
Με την παρούσα ρύθμιση διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της προηγούμενης κλήτευσης του εργαζόμενου από τον εργοδότη για υποβολή πιστοποιητικού υγείας που θεσπίστηκε με το άρθρο 50 του ν. 4199/2013 ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας που είχαν καταρτιστεί πριν τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω διατάξεως, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάρτισης τους.

Σχετικά με τις ρυθμίσεις της 2ης και 3ης παραγράφου: 
Υπό την ισχύ του π.δ. 229/1994 (προϊσχύσας Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΚΤΕΛ), άρθρο 5 παρ. 1, προβλέπονταν διαδικασία πρόσληψης με επιλογή, η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν τηρούνταν από τα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα, αν και η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας πρόσληψης ήτο ευθύνη του εργοδότη, να πάσχουν ακυρότητα όλες οι συμβάσεις εργασίας που είχαν συναφθεί υπό την ισχύ του και να γίνεται επίκληση της ακυρότητας από τον εργοδότη, παρόλο που ο τελευταίος ευθύνονταν για τη μη τήρηση της διαδικασίας.

Ήδη με το π.δ. 246/2006, έχει απαλειφθεί η υποχρέωση τήρησης διαδικασίας επιλογής με αποτέλεσμα να έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, μόνο όμως για όσους έχουν προσληφθεί μετά τη θέση σε ισχύ του τελευταίου προεδρικού διατάγματος.

Περαιτέρω, παρατηρείται επίσης το φαινόμενο σε διάφορα ΚΤΕΛ της κατάρτισης συμβάσεων εργασίας από μέλη της Διοίκησής τους και όχι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 246/2006, με αποτέλεσμα να τίθεται και σε αυτές τις περιπτώσεις ζήτημα ακυρότητας των συμβάσεων παρόλο που αυτές λειτουργούν κανονικά επί μακρό διάστημα και παρόλο που τα ΚΤΕΛ είναι υπεύθυνα να προσλαμβάνουν τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι εφόσον το οικείο ΚΤΕΛ δεν εναντιωθεί στην παράτυπη πρόσληψη εντός διμήνου, αυτή θεωρείται έγκυρη.

Τέλος, και σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συνάδουν με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, αναλογικότητας και προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη.

Άρθρο 39
Χρήση θέσης πληρώματος από επιβάτη 
Σύμφωνα με τις εγκρίσεις τύπου υπεραστικών λεωφορείων, η θέση του συνοδηγού εισπράκτορα χαρακτηρίζεται ως θέση πληρώματος. Η θέση του συνοδηγού – εισπράκτορα είναι στο σύνολο των υπεραστικών λεωφορείων πτυσσόμενη, παραπλεύρως της θέσης του οδηγού, και όταν είναι στη θέση χρήσης της εμποδίζει τη διέλευση πρόσβασης προς την εμπρόσθια θύρα επιβατών.

Σύμφωνα με την παρ. 7.7.1.8 του Παραρτήματος I της κ.υ.α. 53495/2475/02 (Β΄116), «τα πτυσσόμενα καθίσματα που προορίζονται για το πλήρωμα μπορούν να εμποδίζουν τη διέλευση πρόσβασης προς μια θύρα επιβατών, όταν είναι στη θέση χρήσης τους, υπό τον όρο ότι:

7.7.1.8.1 επισημαίνεται σαφώς, τόσο εντός του ίδιου του οχήματος όσο και στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου, ότι το κάθισμα προορίζεται μόνο για το πλήρωμα». Με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 2.7 της παρ. 2 του άρθρου 3 της με αρ. 37492/1795/2003 (Β΄922) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 1 της με αριθμ. 31078/2787/2009 υ.α., ορίστηκε ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης συνοδού (συνοδηγού ή εισπράκτορα), η θέση αυτή δύναται να διατίθεται σε επιβάτη.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την προμνησθείσα διάταξη της κ.υ.α. 53495/2475/02, και επιτρέπει την γενικευμένη πλέον χρήση μιας θέσης πληρώματος ως θέσης επιβατών, με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των επιβατών. Για το λόγο αυτό το εν λόγω εδάφιο καταργείται.

Άρθρο 41
Καθιέρωση νέας διανομαρχιακής γραμμής ΚΤΕΛ 
Βάσει της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει, όταν διατυπώνεται αίτημα για καθιέρωση νέας διανομαρχιακής γραμμής από ΚΤΕΛ, το δε τέρμα της γραμμής βρίσκεται σε Περιφερειακή Ενότητα άλλης περιφέρειας, αν το ΚΤΕΛ με έδρα στο τέρμα της γραμμής δεν απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών ή αρνηθεί τη συνεκμετάλλευση, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών η γραμμή μπορεί να ανατεθεί εξ ολοκλήρου στο αιτούν ΚΤΕΛ. 

Σε περίπτωση όμως διαφωνίας και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, η γραμμή και οι όροι συνεκμετάλλευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Επειδή η προκύπτουσα δέσμια αρμοδιότητα επιτάσσει την έκδοση υπουργικής απόφασης, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στον υφιστάμενο μηχανισμό κατανομής του συγκοινωνιακού έργου στην Περιφερειακή Ενότητα του ΚΤΕΛ και του οικείου περιφερειακού οργάνου που απορρίπτουν την καθιέρωση υπεραστικής διανομαρχιακής γραμμής. 

Με την παρούσα διάταξη, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 42
Κυρώσεις για μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς 5% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 για τα ΚΤΕΛ 
Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται το θέμα της επιβολής κυρώσεων στους συγκοινωνιακούς φορείς ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς 5% της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, το ποσό αυτής καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου ΚΤΕΛ και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Παράλληλα καθορίζεται και η διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης του ποσού της εισφοράς αυτής από τις οικείες Δ.Ο.Υ., οι οποίες υποχρεούνται να αποδώσουν τα εισπραχθέντα ποσά στον ειδικό λογαριασμό που συστάθηκε στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4199/2013 (Α΄216) και την κοινή απόφαση 7956/626/2014 (Β΄ 499) των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Εισφοράς 1% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 για οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ» και με αριθμό «00260645010200123896» (ΙΒΑΝ GR8702606450000010200123896). Με την απόδοση αυτή εξυπηρετούνται οι σκοποί για τους οποίους επιβλήθηκε η εισφορά αυτή, κατά τις επιταγές της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους συγκοινωνιακούς φορείς ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, στους οποίους έχουν καταλογισθεί οφειλές παρελθόντων τριμήνων, να ρυθμίζουν τις οφειλές αυτές σε δόσεις, μετά από αίτησή τους προς τις οικείες Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι οποίες αποδίδουν τα αναλογούντα ποσά στον ίδιο ως άνω λογαριασμό.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της εισφοράς των περιπτώσεων 1β και 1γ του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, στους Ειδικούς Λογαριασμούς, ατομικούς των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ 3% και 1% αντίστοιχα, αποστέλλεται προειδοποιητική επιστολή με προθεσμία ενός (1) μηνός στο υπόχρεο ΚΤΕΛ, για την κατάθεση των οφειλόμενων ποσών, από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που εποπτεύει το φορέα.

Εάν ο φορέας δεν συμμορφωθεί, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας του επιβάλλει πρόστιμο, το οποίο ισούται με το 10% του οφειλόμενο ποσού ή ποσών των ανωτέρω εισφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται επίσης η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου από τις οικείες Δ.Ο.Υ., οι οποίες υποχρεούνται να αποδώσουν τα εισπραχθέντα ποσά προστίμων στον ίδιο ως άνω ειδικό λογαριασμό με αριθμό «00260645010200123896» του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Τυχόν πρόστιμα για εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται και εισπράττονται με την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου