Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

Στα ταμεία του ΟΑΣΘ μπαίνουν 12 εκατ.€, από αναπροσαρμογή του ΦΠΑ

Το ποσό των 12 εκατ. ευρώ θα εισπράξει για την περίοδο Ιουλίου 2015 έως και τον Δεκέμβριο του 2017, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Η ωφέλιμη για τον ΟΑΣΘ ρύθμιση, περιγράφεται σε τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρει η τροπολογία, με την υπ'αριθμ. Α οικ. 45788/3552/5/8/2014 (Β' 2283) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είχαν καθοριστεί τα κόμιστρα του Ο.Α.Σ.Θ., με έναρξη ισχύος την 1.10.2014. 

Στις τιμές των καθορισθέντων με την ως άνω ΚΥΑ κομίστρων, περιλαμβάνονται, σύμφωνα και με την παρ. 10 αυτής, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις προς τρίτους, όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος ανερχόταν στο 13%.

Το Ελληνικό Δημόσιο, από 20/7/2015 αύξησε τον Φ.Π.Α. από 13% σε 23% και από 1/6/2016 σε 24%, χωρίς ταυτόχρονα να μεταβάλλει αναλόγως τα κόμιστρα του Ο.Α.Σ.Θ., με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να αποδίδει στο Δημόσιο, από 20/7/2015 και έπειτα, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 23% ή 24% επί των κομίστρων.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών , ο Ο.Α.Σ.Θ είχε, λόγω του ως άνω γεγονότος, απώλεια συνολικού ποσού εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών του Ευρώ (9.235.922,96 €), άνευ Φ.Π.Α, για το διάστημα από 20/7/2015 έως και 30/6/2017.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η καταβολή/επιστροφή στον Ο.Α.Σ.Θ. της χρηματικής διαφοράς που προέκυψε από την παραπάνω αιτία.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου