Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Στις 30 Ιουλίου οι προσφορές για τις 28 άγονες γραμμές της περιόδου 1/10/16 - 30/9/20

Στις 30 Ιουλίου κατατίθενται οι προσφορές για τις 28 άγονες αεροπορικές γραμμές της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου 2016 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92 του Συμβουλίου, σχετικά με την έκδοση αδειών των αερομεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης»

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους πρέπει να αναφέρουν ρητά το ποσό που απαιτείται ως αντιστάθμισμα ανά τρίμηνο για την εκμετάλλευση της κάθε γραμμής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1ης Οκτωβρίου 2016 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2020 (με ετήσια ανάλυση των λογαριασμών όπως αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων).

Το αιτούμενο οικονομικό αντιστάθμισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για να καλυφθεί το καθαρό κόστος που προκύπτει από την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων του αερομεταφορέα και ευλόγου κέρδους.

Το αντιστάθμισμα θα καταβάλλεται σε τρίμηνη βάση και σε διάστημα τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου του αερομεταφορέα μέσω της μεταφοράς αυτού σε λογαριασμό του, που τηρείται σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα.

Το ακριβές ποσό του αντισταθμίσματος θα καθορίζεται βάσει των πράγματι εκτελεσθεισών πτήσεων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, της βεβαίωσης των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας περί ομαλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης και του αναλογούντος ποσού του αντισταθμίσματος.

To μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως ανά γραμμή καθορίζεται ως ακολούθως: 
 • Αθήνα - Αστυπάλαια στο ποσό των 650.000 ευρώ 
 • Αθήνα - Ικαρία χωρίς στο ποσό των 400.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Λέρος στο ποσό των 1.000.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Μήλος στο ποσό των 1.000.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Κύθηρα στο ποσό των 500.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Νάξος στο ποσό των 400.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Πάρος στο ποσό των 12.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Κάρπαθος στο ποσό των 700.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Σητεία στο ποσό των 500.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Σκιάθος στο ποσό των 500.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Κάλυμνος στο ποσό των 600.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Σκύρος στο ποσό των 12.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Ζάκυνθος στο ποσό των 12.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Σύρος στο ποσό των 200.000 ευρώ ·
 • Αθήνα - Κοζάνη - Καστοριά στο ποσό των 300.000 ευρώ ·
 • Θεσσαλονίκη - Σάμος στο ποσό των 12.000 ευρώ ·
 • Θεσσαλονίκη - Χίος στο ποσό των 12.000 ευρώ ·
 • Θεσσαλονίκη - Κέρκυρα στο ποσό των 400.000 ευρώ ·
 • Θεσσαλονίκη - Καλαμάτα στο ποσό των 12.000 ευρώ ·
 • Θεσσαλονίκη - Σκύρος στο ποσό των 12.000 ευρώ ·
 • Θεσσαλονίκη - Λήμνος - Ικαρία στο ποσό των 700.000 ευρώ ·
 • Αλεξανδρούπολη - Σητεία στο ποσό των 500.000 ευρώ ·
 • Άκτιο - Σητεία στο ποσό των 12.000 ευρώ ·
 • Κέρκυρα - Άκτιο - Κεφαλονιά - Ζάκυνθος στο ποσό των 700.000 ευρώ·
 • Λήμνος - Μυτιλήνη - Χίος - Σάμος - Ρόδος στο ποσό των 1.000.000 ευρώ ·
 • Ρόδος - Κάρπαθος- Κάσος στο ποσό των 1.200.000 ευρώ ·
 • Ρόδος - Κως - Κάλυμνος - Λέρος - Αστυπάλαια στο ποσό των 700.000 ευρώ ·
 • Ρόδος - Καστελόριζο στο ποσό των 900.000 ευρώ. 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER