Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ανακοίνωσε τις προσλήψεις με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Εξ αυτών ο ένας πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και οι άλλοι τέσσερις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου, Στ. Καραγιώργη 2, ΤΚ 14121, Ηράκλειο Αττικής, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Χ. Ρέλλου, (τηλ. Επικοινωνίας: 2132000237/135/138).

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER