Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Εγκύκλιος για τη μετάταξη αποσπασμένων τακτικών υπαλλήλων

Στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι μπορούν να μεταταγούν, με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, οι αποσπασμένοι τακτικοί υπάλληλοι εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η εγκύκλιος αφορά αποσπασμένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που είτε είναι μόνιμοι είτε έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτή, η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των οικείων υπουργών, ενώ η σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας εγκυκλίου, δηλαδή από 14/3/2012 έως 14/5/2012.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού του φορέα στον οποίο ο υπάλληλος είναι αποσπασμένος. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού των υπουργείων μετά τη σύνταξη και την υπογραφή από τους οικείους υπουργούς των σχετικών σχεδίων κοινών υπουργικών αποφάσεων θα πρέπει να υποβάλουν στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της μετάταξης από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 68 παρ. 1 ν. 4002/2011.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER