Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

Προσλήψεις ΚΤΕΛ 2020: Αιτήσεις για 600 θέσεις οδηγών

Άνοιξαν οι αιτήσεις για προσλήψεις συνολικά 600 οδηγών στις εταιρίες υπεραστικών ΚΤΕΛ οι οποίες θα γίνουν από 1η Νοεμβρίου για την ενίσχυση των δρομολογίων της Αττικής, ενόψει κορωνοϊού, προχώρησε η εταιρεία.

Δείτε τις προκηρύξεις: Προσλήψεις ΚΤΕΛ 2020: 600 θέσεις οδηγών

Α) Οι θέσεις στα ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ
Η «ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» ζητά οδηγούς αστικών λεωφορείων, με τόπο παροχής εργασίας στην ευρύτερη περιοχή Αχαρναί – Θρακομακεδόνες.

Προσόντα πρόσληψης: 
 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα. Θα αξιολογηθεί η προϋπηρεσία.
Ειδικά προσόντα πρόσληψης:
 • Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. Δ΄ , Π.Ε.Ι. ( Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ) σε ισχύ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ , σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού κατά την πρόσληψη.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και ευκρινείς φωτοτυπίες Άδειας Οδήγησης και Κάρτας Ταχογράφου, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:30- 14:00), με κατάθεσή τους στην Έδρα της εταιρίας στην Θήβα – Εστίας 10 – Τ.Κ. 32200 είτε με courier είτε αυτοπροσώπως , καθώς και με αποστολή τους μέσω email με τίτλο “ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ” στο ktelthiv@otenet.gr . Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22620-26419


Β) Οι θέσεις οδηγών στην Αττική.
Η «ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ» στα πλαίσια της συνεργασίας με τον ΟΑΣΑ, ζητά να προσλάβει οδηγούς για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Γενικά Προσόντα πρόσληψης:
 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στην Ελλάδα προ της προσλήψεώς τους.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
Ειδικά προσόντα πρόσληψης:
 • Να κατέχουν εν ισχύ άδεια οδήγησης λεωφορείου κατηγορίας Δ και Δ+Ε
 • Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) να είναι σε ισχύ
 • Να διαθέτουν κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλότητα πιστοποιείται από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο προ της υποβολής του. Το ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζεται κατά την πρόσληψη.
 • Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου.
 • Στοιχειώδης γνώσεις Αγγλικών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στο info@ktelattikis.gr τα κάτωθι:
 • Βιογραφικό
 • Φωτογραφία
 • Ποινικό Μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερης βαθμίδος.
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (ισχύει μόνο για τους άρρενες).
 • Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

Γ) Οι θέσεις στα ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Η «ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» ζητά να προσλάβει οδηγούς αστικών λεωφορείων, για το έργο του Ο.Α.Σ.Α. που θα εκτελέσει στην ευρύτερη περιοχή Ελευσίνας , Αχαρνών και Κηφισιάς.

Γενικά Προσόντα πρόσληψης:
 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν στην Ελλάδα προ της προσλήψεώς τους.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • Οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για ενδοοικογενειακή βία ή έγκλημα περί την γενετήσια ζωή , κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
Ειδικά Προσόντα πρόσληψης:
 • Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου .
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο προ της υποβολής του. Το ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζεται κατά την πρόσληψη.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα μέχρι της 15 Οκτωβρίου 2020 ( από Δευτέρα έως και Παρασκευή , ώρα 07:30π.μ. – 14:00 μ.μ. ) με κατάθεσή τους στη Γραμματεία της εταιρείας μας ( Δημοκρατίας 4 – Κόρινθος – 1ος όροφος ) καθώς και με αποστολή τους μέσω email στο ktel@ktelkorinthias.gr .

Δ) Αιτήσεις οδηγών ΚΤΕΛ στην Εύβοια
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» ζητά να προσλάβει οδηγούς αστικών λεωφορείων, για το έργο του Ο.Α.Σ.Α, που θα εκτελέσει από 01/11/2020 στην Αττική.

Γενικά Προσόντα πρόσληψης οδηγών:
 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα (12) μηνών προ της προσλήψεώς των.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους.
 • Οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’αυτές.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
Προσόντα πρόσληψης:
 • Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου, Π.Ε.Ι Επαγγελματικής Ικανότητας) και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου,
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται, η καταλληλότητα πιστοποιείται από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σε ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο. Το ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζεται κατά την πρόσληψη.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα έως την 20η Οκτωβρίου 2020 (από Δευτέρα έως και Παρασκευή στη Γραμματεία της εταιρείας). 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου