Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Κρατικές επιχορηγήσεις και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις!!!

Στην Ελλάδα ακόμη και ο συνδικαλισμός είναι κρατικοδίαιτος: Το Δημόσιο πληρώνει για να μπορούν να λειτουργούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις - οι οποίες σε όλο τον κόσμο βασίζονται στις συνδρομές των μελών τους.

Την επιχορήγηση συνδικαλιστικών οργανώσεων με 18 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών τους - ακόμη και για θέρμανση γραφείων - προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

Το ποσό καθορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον αριθμό των ενεργών μελών κάθε συνδικαλιστικού φορέα. Βασικό κριτήριο είναι ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες.

Η επιδότηση θα καταβληθεί στο πλαίσιο του ν. 4144/2013 σε τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, Ομοσπονδίες τραπεζών κ.λπ.). Το ποσό προέρχεται από τα διαθέσιμα του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.ΛΕ.Κ.Π.) του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Έφη Αχτσιόγλου, ο υφυπουργός Εργασίας Αθανάσιος Ηλιόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, τα 18 εκατ. ευρώ, της επιδότησης θα διατεθούν για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων:

1. Λειτουργικά έξοδα της ΓΣΕΕ, Ε.Σ.Α.με.Α, στις δευτεροβάθμιες (Ε.Κ., ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) με διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού όταν πρόκειται για Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών. Στη ΓΣΕΕ, η απόδοση του ποσού υπολογίζεται μηνιαία σε είκοσι εννέα (29) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη.

Στην Ε.Σ.Α.με.Α, η απόδοση του ποσού υπολογίζεται μηνιαία σε δεκαεννέα (19) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο.

Στις Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών, (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. ΟΤΟΕ κ.α.) καθώς και των Τραπεζών, η μηνιαία απόδοση ποσού καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως εξής:

- Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους έως 5.000 ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται δεκατρία (13) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως όπως ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09.

- Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 5.100 έως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται δέκα οκτώ (18) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως όπως ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09.

- Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 10.001 και άνω ψηφίσαντα μέλη, καταβάλλονται είκοσι δύο (22) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως όπως ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09.

- Στα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα, στον ίδιο νομό, με δύναμη ψηφισάντων μελών μέχρι 500 καταβάλλεται ετησίως το ποσό των 6.000,00 €. Εφόσον στον ίδιο νομό υπάρχει και άλλο Εργατοϋπαλληλικό κέντρο, το Δ.Σ του Οργανισμού αποφασίζει για τον επιμερισμό του ποσού αναλογικά με τα ψηφίσαντα μέλη, με εξαίρεση την περίπτωση που το δεύτερο Εργατικό Κέντρο βρίσκεται σε νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.

2. Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού. Δικαιούχοι απόδοσης ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2018 είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. για το προσωπικό που απασχολούσε την 31/12/91, για τους δύο (2) τεχνίτες, για τέσσερις (4) φύλακες-θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της, αλλά και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ, η Ε.Σ.Α.με.Α. για οκτώ (8) υπαλλήλους και μία (1) καθαρίστρια, Επίσης δικαιούχοι είναι:

- Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ για το προσωπικό που είχαν προσλάβει μέχρι την 31-12-1995.

- Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς ιδιωτικού τομέα, με πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη στις οποίες αποδίδεται ποσό για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας, δύναται να αποδοθεί ποσό, για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη υπαλλήλου γραφείου, μετά από αιτιολογημένη αίτηση περί της αναγκαιότητας αυτής και απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Το ποσό αυτό αποδίδεται εφόσον καθ' όλο το χρονικό διάστημα ο αριθμός των ψηφισάντων μελών είναι πλέον των 10.000.

- Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ με πάνω από 500 ψηφίσαντα μέλη, για έναν υπάλληλο, εφόσον δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου μέχρι την 31-12-1091, αλλά προσέλαβαν μεταγενέστερα και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης.

- Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ), του αμιγώς ιδιωτικού τομέα, με πάνω από 500 ψηφίσαντα μέλη, για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31-12-1991 και εξακολουθούν να απασχολούν.

Από το πλήρες κείμενο της απόφασης που δημοσιεύεται δίπλα στη στήλη συνοδευτικό υλικό, προκύπτει επίσης ότι οι δαπάνες των συνδικαλιστικών οργανώσεων που επιδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι:
  • Δαπάνες για καθαριότητα.
  • Δαπάνες για αποζημίωση υπαλλήλων συνταξιοδότησης.
  • Οι εκλογικές δαπάνες για όσες οργανώσεις πραγματοποιήσουν εκλογές εντός του 2018.
  • Δαπάνες για συνδρομές σεμιναρίων, διεθνών σχέσεων, την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, διοργάνωση συζητήσεων - διαλέξεων, συνεδρίων κ.λπ.
  • Δαπάνες στέγασης (ενοίκια)
  • Δαπάνες θέρμανσης 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER